รหัสอบรม:

โครงการอบรมหลักสูตร
พื้นฐานการบริหารโครงการ   (Project Management Fundamentals)
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561    ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

หลักการและเหตุผล

รัฐบาลมีงบประมาณในทุกปีเป็นเงินมหาศาลเพื่อใช้ในการทำโครงการต่างๆ ไม่ว่าเป็นโครงการด้านการก่อสร้าง infrastructure ด้านต่างๆ หรือโครงการด้านไอที ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว เอกชนเป็นผู้รับงานเหล่านี้มาจากองค์กรของรัฐ

ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชนผู้รับงานของรัฐมาดำเนินการ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการยังเป็นสิ่งที่ขาดแคลนมาก ซึ่งเป็นผลทำให้โครงการหลายโครงการล่าช้า เกิดปัญหาให้กับองค์กรของรัฐที่ว่าจ้าง และเอกชนเองซึ่งอาจทำให้เกิดการขาดทุนได้

แม้องค์กรของเอกชนเองที่ทำโครงการของตนเอง  ความรู้ ความชำนาญในการบริหารงานโครงการ เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งที่จะช่วยให้องค์กรประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ความรู้ในการบริหารโครงการนั้น ไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่อทีมบริหารโครงการเท่านั้น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่นผู้บริหาร และแผนกต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการก็มีความจำเป็นจะต้องเข้าใจบทบาทของตน อันจะมีผลให้โครงการประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว

หลักสูตรนี้ให้ความรู้พื้นฐานการบริหารโครงการแก่ผู้จัดการโครงฝ่ายรัฐและเอกชน ทีมบริหารโครงการ ผู้บริหารระดับกลาง และหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ เช่นแผนกจัดซื้อ ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายผลิตเป็นต้น

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับบริหารโครงการทั้งรัฐและเอกชนได้เรียนรู้วิธีบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพตามหลักสากล
 2. เป็นพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองไปเป็นผู้จัดการโครงการในอนาคต
 3. เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจรายละเอียดในการบริหารโครงการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่ผู้จัดการโครงการและทีมบริหารโครงการต้องเผชิญ และสิ่งที่ผู้บริหารต้องทำเพื่อช่วยให้โครงการประสบความสำเร็จได้
 4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการในด้านใดด้านหนึ่งได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจปัญหาและอุปสรรคในการบริหารโครงการในด้านต่างๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับตน ซึ่งตนเองมีส่วนที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้จัดการโครงการ
 • ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการงาน
 • เจ้าของระบบงาน และผู้ใช้ระบบงานที่โครงการสร้างขึ้น
 • ผู้บริหาร
 • เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 

วิทยากร  พีรพงษ์  วสิษฐ์ธำรงค์ PMP

 • Certified Project Management Professional – Project Management Institute (PMI)
 • กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

โครงสร้างหลักสูตร

 • พื้นฐานความเข้าใจทั่วไปของโครงการ
  • ความแตกต่างระหว่างโครงการและงานทั่วไป
  • สาเหตุที่ต้องเรียนรู้เรื่องการบริหารโครงการ
  • ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการและส่วนอื่นๆของการบริหารองค์กร
   • Portfolio
   • Program
   • PMO
  • ข้อจำกัดด้านต่างๆของโครงการ (project constraints)
  • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ
  • ด้านต่างๆของโครงการที่ผู้จัดการโครงการต้องบริหาร
   • เวลา
   • ต้นทุน
   • ขอบเขต
   • ทรัพยากรบุคคล
   • ความเสี่ยง
   • การจัดซื้อจัดจ้าง
   • คุณภาพ
   • การสื่อสาร
   • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • สาเหตุของความล้มเหลวในการบริหารงานโครงการโดยทั่วไป
  • คุณสมบัติของผู้จัดการโครงการ
  • วงจรชีวิตของโครงการ (Project Life Cycle)
  • กระบวนการบริหารโครงการ
   • การเริ่มต้นโครงการ
    • กิจกรรมและผลผลิตจากขั้นตอนนี้
   • การวางแผน
    • การวางแผนในด้านขอบเขตงาน ตารางเวลาในการดำเนินงาน ต้นทุน คุณภาพ ความเสี่ยง การบริหารงานบุคคล การสื่อสาร ผู้มีส่วนได้เสีย และการจัดซื้อจัดจ้าง
   • การดำเนินงานโครงการ
    • กิจกรรมในขั้นตอนนี้
   • การติดตามและควบคุม
    • เรื่องหลักที่ต้องติดตามและควบคุม
    • Earned Value Management
    • การควบคุมด้วยการแก้การเบี่ยงเบนจากแผน
     • การแก้ไขด้านเวลา (Schedule Control)
     • การแก้ไขด้านต้นทุน (Cost Control)
    • ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อเวลาและต้นทุน
     • การควบคุมขอบเขตงาน (Scope Control)
      • การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
     • การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)
     • การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
     • การควบคุมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Control of Stakeholder Engagement)
     • การบริหารทีมงาน (Management of Project Team)
     • การควบคุมการสื่อสาร (Communications Management)
     • การควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurements Control)
    • การปิดโครงการ
   • องค์กรสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารโครงการ

คณะวิทยากร

พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals)

นายพีรพงษ์  วสิษฐ์ธำรงค์ PMP

วันที่จัด

17/07/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

กลุ่มเป้าหมาย
• ผู้จัดการโครงการ
• ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการงาน
• เจ้าของระบบงาน และผู้ใช้ระบบงานที่โครงการสร้างขึ้น
• ผู้บริหาร
• เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราช,พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

แสงดาว การะภักดี

รายละเอียดและใบสมัคร

หลักสูตรพื้นฐานการบริหารโครงการ-วสท.-รุ่นที่2-1.pdf