รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง การตรวจสอบ และแก้ไขอาคารเก่าและส่วนต่อเติม
ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

หลักการและเหตุผล

อาคารเมื่อมีอายุการใช้งานมากขึ้น มักจะเกิดความเสียหาย เกิดขึ้นเนื่องจากความเสื่อมสภาพของโครงสร้าง หรือเสียหายเปลี่ยนแปลงใช้งาน รวมถึงอาคารส่วนต่อเติมที่มีการต่อเติมผิดวิธีก็มักจะพบความเสียหายจากการทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน
ดังนั้น สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงได้จัดให้มีการอบรมการตรวจสอบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาโครงสร้าง รวมถึงแนวทางการแก้ไขซ่อมแซมโครงสร้าง จากวิทยากร ผู้ชำนาญการ และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว

กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าของอาคาร วิศวกรผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาอาคารเก่า และผู้สนใจทั่วไป

 กำหนดการ 
วันพฤหัสบดี 23 สิงหาคม 2561
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. การตรวจสภาพทางกายภาพ (Geometry Assessment)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การตรวจสอบโครงสร้างเชิงลึก (Detail Structural Inspection)
วิทยากรโดย      นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. การแก้ไขซ่อมแซมอาคารเก่า และส่วนต่อเติม
– การซ่อมแซม หรือเปลี่ยนโครงสร้างอาคารที่เสียหาย
– การเสริมกำลังโครงสร้าง เพื่อเปลี่ยนแปลงการใช้งาน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. การเสริมฐานรากของอาคาร
การยกปรับระดับของอาคาร
การยกและย้ายอาคาร
วิทยากรโดย       ดร.ธเนศ วีระศิริ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 23 สิงหาคม 2561

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. การตรวจสภาพทางกายภาพ (Geometry Assessment)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การตรวจสอบโครงสร้างเชิงลึก (Detail Structural Inspection)
วิทยากรโดย นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

วันที่ 24 สิงหาคม 2561

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. การแก้ไขซ่อมแซมอาคารเก่า และส่วนต่อเติม
– การซ่อมแซม หรือเปลี่ยนโครงสร้างอาคารที่เสียหาย
– การเสริมกำลังโครงสร้าง เพื่อเปลี่ยนแปลงการใช้งาน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. การเสริมฐานรากของอาคาร
การยกปรับระดับของอาคาร
การยกและย้ายอาคาร
วิทยากรโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ

คณะวิทยากร

นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

รองประธาน ผู้จัดการ  บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด

ดร.ธเนศ วีระศิริ

กรรมการบริการวิชาการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
กรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ สภาวิศวกร, ที่ปรึกษา อนุกรรมการคลินิกช่าง
นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วาระ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

วันที่จัด

23/08/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

08-23-24-ตรวจสอบและแก้ไขอาคารเก่า.pdf