รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง การตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสียหายลวดวิ่ง รุ่นที่ 1

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2566

เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/yDJYwbCbk43NykzV7

**เลื่อนมาจากวันที่ 23 กันยายน 2566**

หลักการและเหตุผล:

หลายองค์กรที่มีปั้นจั่นใช้ในงานยกเคลื่อนย้ายวัสดุหรือในงานวิศวกรรมยกหิ้ว ลวดสลิงได้ถูกนำมาใช้ในการรับแรง ดึง ยกชิ้นส่วนต่างๆในเครื่องจักรหรือปั้นจั่น หากการตรวจสอบไม่ถูกต้องหรือตรวจไม่พบการเสื่อมสภาพอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้

การตรวจสอบลวดวิ่งหรือลวดสลิงที่มีการเคลื่อนที่และอุปกรณ์ร่วมอย่างถูกวิธี มีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุ และสามารถยืดอายุการใช้งานลวดวิ่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หลักสูตรนี้จะแนะนำเทคนิคการตรวจสอบลวดวิ่งและอุปกรณ์ร่วม รวมถึงมาตรฐานสากลที่ใช้ในการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:

-เสริมความรู้ความเข้าใจเทคนิคการตรวจสอบลวดวิ่ง
-เพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบลวดวิ่งให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล
-สามารถแยกโครงสร้างและประเภทของลวดวิ่งได้
-สามารถวิเคราะห์ความเสียหายและประเมินอายุการใช้งานที่เหลือได้

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
2 ธันวาคม 2566

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน
เริ่มทำแบบทดสอบก่อนอบรม

13.00-15.30 น.

  • มาตรฐาน ISO 4309 ,ASME B30.30
  • ตัวอย่างความเสียหายของลวดวิ่ง
  • กรณีศึกษาอุบัติเหตุ
  • ลักษณะความเสียหายของลวดวิ่งและจุดสำคัญที่ต้องตรวจสอบ
  • การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือ ตาม ISO 4309

15.40-16.00 น.
–     สรุป
–     ถามตอบ
–     ทำแบบทดสอบหลังอบรม

หมายเหตุ

พักรักประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 และเวลา 14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารกลาววัน เวลา 12.00-13.00 น.

คณะวิทยากร

อ.ประวิทย์ โตรฐาน

ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.

วันที่จัด

02/12/2023

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
ช่างเทคนิค
ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป
วิทยากรปั้นจั่น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ต่อ 210
E-mail : saranrat@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

ใบสมัคร-การตรวจสอบสลิงและวิเคราะห์ความเสียหาลวดวิ่ง-รุ่นที่-1-3.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร