รหัสอบรม:

การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง” รุ่นที่ 54

วันที่ 23 – 26 พฤษภาคม พ.ศ.2562

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมก่อสร้างได้มีการพัฒนารูปแบบเปลี่ยนแปลงไปมาก การแข่งขันมีความรุนแรงขึ้นทั้งในด้านคุณภาพ ราคา เวลา ความปลอดภัย และการบริการ ซึ่งความรู้ ความสามารถในเชิงวิศวกรรมแต่เพียงอย่างเดียวนั้น อาจไม่เพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของงานก่อสร้าง จึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญในด้านการบริหารงานในด้านภาพรวมด้วยไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การปฏิบัติและควบคุมด้านต่างๆ  ทั้งงานวิศวกรรมและงานสนับสนุน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างไทย จึงได้จัดเตรียมหลักสูตรเพื่อการอบรมทางวิชาการสำหรับระดับผู้บริหารโครงการก่อสร้าง หลักสูตรจะเน้นหนักในด้านการบริหารและจัดการงานในโครงการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการ การเตรียมงานก่อสร้าง สัญญาก่อสร้าง การจัดเตรียมงบประมาณ การวางแผนงาน วัสดุ และแรงงาน วิศวกรรมงานระบบ  โดยเป็นการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์จริง มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ประโยชน์จากการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์ของการอบรม

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการก่อสร้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการก่อสร้างของภาคเอกชน ได้แก่ เจ้าของกิจการ ผู้บริหารโครงการ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้จัดการโครงการ สถาปนิกโครงการและวิศวกรโครงการ
  3. เพื่อการเรียนรู้ของพนักงานระดับปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารโครงการก่อสร้าง
  4. เพื่อยกระดับบุคลากรในการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562

09.00 – 12.00 น.               รหัสบริหารโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย     นายประสงค์  ธาราไชย

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.               สัญญาก่อสร้างและการบริหารสัญญา

โดย     รศ.ดร.วีระศักดิ์  ลิขิตเรืองศิลป์

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562

09.00 – 12.00 น.               การจัดทำ Project Finance และงบประมาณในการก่อสร้าง

                                (Budget&Control Budget) พร้อมกรณีศึกษา

โดย     ดร.ภาณุ  เชาว์ปรีชา

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.               เจ้าของโครงการกับการบริหารงานโครงการ

โดย     ดร.ชาตรี พงษ์วิไลย์

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2562

09.00 – 12.00 น.               การบริหารงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ และกรณีศึกษา

โดย     นายธวัชชัย  สุทธิประภา

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.               การเตรียมงานก่อสร้างสำหรับโครงการอาคารขนาดใหญ่

โดย     นายชนวิช  อนัคกุล

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2562

09.00 – 12.00 น.               การวางแผนงาน แผนวัสดุ และแผนแรงงานในการบริหารงานก่อสร้าง

โดย    ผศ.ดร.ณรงค์  เหลืองบุตรนาค

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.             การบริหารงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร

โดย    นายพิทักษ์พงศ์ ณ สงขลา

คณะวิทยากร

การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง” รุ่นที่ 54
นายประสงค์ ธาราไชย

อดีตนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อุปนายก สภาวิศวกร

ประธานกรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท พีพีเอสดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วสท.

ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา

กรรมการบริษัท ไซมิส สแคฟโฟลดิ้ง จำกัด บริษัท ไซมิส อิควิปเมนท์แอนด์แมชีนเนอรี่ จำกัด

(บริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่นในเครือบริษัท ฤทธา จำกัด)

ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจ ศูนย์พัฒนาองค์รวม

ดร.ชาตรี พงษ์วิไลย์

ผจก.ใหญ่วิศวกรรมงานระบบ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

นายธวัชชัย สุทธิประภา

กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.

นายชนวิช อนัคกุล

ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท นันทวัน จำกัด

ผศ.ดร.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วสท.

ที่ปรึกษา บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

นายพิทักษ์พงศ์ ณ สงขลา

ผู้บริหารบริษัทงานระบบ ในกลุ่มบริษัท JWS

วันที่จัด

23/05/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุมอาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 13 พ.ค. 62
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง54-23-26พค62.pdf