รหัสอบรม:

หลักสูตรอบรม  NFPA  101 The Life Safety Code: 2018 Edition

ระหว่างวันที่  28 – 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-17.00 น.

ณ รามคำแหง 2,4 โรงแรม เอสซี ปาร์ค 

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

เป็นหลักสูตรสากลที่ได้รับการรับรองจาก สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา National Fire Protection Association (NFPA) – USA ฉะนั้นการปรับปรุงเนื้อหา NFPA 101®, Life Safety Code® 2018 Edition เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในระดับที่สูงขึ้นสำหรับอาคารสำนักงาน สถานที่ทำงาน ที่อยู่อาศัย ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน รวมถึงการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและสารเคมีต่างๆ และใน NFPA 101®, Life Safety Code® 2018 Edition นี้ยังได้รวมถึง การใช้งานของอาคารในรูปแบบใหม่ นวัตกรรมการออกแบบอาคารให้เหมาะสมกับสภาพในปัจจุบัน วัสดุที่เหมาะสมในการก่อสร้างอาคาร และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการก่อสร้างและป้องกันการเกิดอัคคีภัย ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ สถาปนิก วิศวกร เจ้าของอาคาร ผู้ดูแลอาคาร ผู้บริหารโรงพยาบาล ควรที่จะรับทราบถึงแนวทางในการวางแผนดูแลรักษาและป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่จะตามมา ทางสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสมาคม NFPA (ตัวแทนประจำประเทศไทย) เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้จึงได้จัดการสัมมนานี้ขึ้นมา ซึ่งความรู้ในการสัมมนาจะเทียบเท่ากับการที่ได้ไปสัมมนาที่ต่างประเทศ

 

จุดประสงค์การจัดอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ตรวจสอบอาคารและพัฒนาวิชาชีพเพื่อให้ผู้อบรม

เปรียบเทียบมาตรฐานที่ใช้ในเมืองไทยและมาตรฐานต่างประเทศ

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม 60 ท่าน

กลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรการอบรมนี้เหมาะสำหรับ วิศวกร สถาปนิก ผู้ตรวจสอบอาคาร ผู้ดูแลอาคารโรงงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
เนื่้อหาในการอบรม
 • มาตรฐาน NFPA 101 The Life Safety Code 2018 Edition
 • อธิบายความต้องการสำหรับอาคารใหม่ อาคารปัจจุบันและการปรับปรุงอาคารใหม่
 • อธิบายหลักการของผลงานส่วนประกอบของอุบัติเหตุและอันตราย
 • ให้ความจำกัดความในส่วนของแนวทางหนีไฟ
 • ประยุกต์ข้อกำหนดของประตู บันได การป้องกันควัน ทางออกแนวราบ ระเบียงทางออก และอื่นๆ
 • คำนวณการจัดสรรการใช้พื้นที่สำหรับการทำเส้นทางหนีไฟ,การวัดความสามารถในการหนีไฟ,และแนวทางของระบบการหนีไฟทั้งหมด
 • ใช้หลักการเข้าถึงแนวทางการหนีไฟ และพื้นที่การหลบภัย
 • กำหนดความจำเป็นและความต้องการที่เหมาะสมสำหรับแสงสว่างไฟฉุกเฉิน และสัญลักษณ์การหนีไฟ
 • ระบบการป้องกันไฟพิเศษและมาตรฐานการป้องกันไฟ
 • ระบุและประยุกต์ความต้องการหรือสิ่งจำเป็นสำหรับการเปิดด้านบนของอาคารและพื้นที่อันตราย
 • ข้อกำหนดการใช้สอยอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมควันลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบน้ำทิ้ง/ขยะและระบบชักล้าง
 • ระเบียบของการล็อคประตู เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและเจ้าของกิจการ
 • รวมถึงการเตรียมความปลอดภัยที่มากขึ้นเสมือนป้องกันที่บ้านตัวเอง

คณะวิทยากร

คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์

ที่ทำงาน : บริษัท ฟิวชั่น ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด (วิศวกรที่ปรึกษา)

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ปี พ.ศ. 2544

วูลเตอร์ โพลีเทคนิค อินสติติว ประเทศสหรัฐอเมริกา (WPI)

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2526 สภาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณลาดกระบัง

สมาชิกวิชาชีพ : ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม เป็นวุฒิวิศวกรไฟฟ้า (วฟก. 613) สภาวิศวกร

ผู้ตรวจสอบอาคาร : บ.0001/2550 ขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมือง

วิทยากรด้านอัคคีภัย : ผู้บรรยายอย่างเป็นทางการ มาตรฐานความปลอดภัยต่อชีวิต NFPA 101-Life Safety Code

กิจกรรมทางวิชาการ

2555-2558 : กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 และ เหรัญญิก สภาวิศวกร (พ.ค. 2558)

2544-ปัจจุบัน : กรรมการเทคนิคของ Life Safety Code: NFPA-101 และ NFPA 5000 BuildingConstruction Safety Code, Edition 2003 to 2015 คณะสถานพยาบาล คณะทางหนีไฟ และคณะทางพื้นฐาน (Health Care Occupancies, Mean of Egress, and Fundamental, National Fire Protection Association, U.S.A.)

2551-2556 : กรรมการอำนวยการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท)

2550-2556 : กรรมการอำนวยการ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท)

2548-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (ตปอ)

2550-2556 : ประธานคณะอนุกรรมการจัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร (วสท)

2551-2556 : ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานความปลอดภัยอาคาร วสท

2552-2555 : อนุกรรมการร่างกฎหมายควบคุมอาคาร ระบบความปลอดภัยกิจการสถานบริการ

2546-2555 : อนุกรรมการร่างกฎหมายควบคุมอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล ระบบก๊าซ กรมโยธาธิ

การและผังเมือง

2548-ปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสาขาจัดการเทคโนโลยีอาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)

2543-2555 : อนุกรรมการ ในคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ) คณะศึกษาวิจัยและพัฒนา ด้านอุบัติภัย และคณะอุบัติภัยใยเคหะสถานและสาธารณสถาน

2541-2555 : อนุกรรมการร่างมาตรฐานการป้องกกันอัคคีภัย (วสท)

2541-2555 : อนุกรรมการร่างมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (วสท)

2539-2550 : อาจารย์พิเศษ และกรรมการที่ปรึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)

2546-2549 : อุปนายก สมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกล และไฟฟ้าไทย (MECT)

2545-2548 : ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยสำหรับอาคาร (วสท)

ผลการทำงาน

2555-2558 : ที่ปรึกษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัย รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สายสีส้ม สายสีแดง สายสีเหลือง และสายสีม่วง

2554-2556 : ออกแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

2548-2549 : ตรวจสอบและรายงานความปลอดภัยต่อชีวิต (Life Safety Review)สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิ

2548-2550 : ที่ปรึกษาออกแบบความปลอดภัยต่อชีวิตสำหรับสถาบันการแพทย์ศิริราชชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์

2547-2548 : ตรวจสอบและรายงานความปลอดภัยต่อชีวิต (Life Safety Review) สำหรับเอเชียนเกมส์ประเทศการ์ต้า

บทความทางวิชาการ

2552 : บทเรียนความสูญเสียจากเหตุกาณ์เพลิงไหม้ ซานติก้าผับ

2551 : บทเรียนความสูญเสียจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ สี่พระยาริเวอร์วิว

2549 : ร่างแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ

วันที่จัด

28/11/2019

สถานที่จัด

ห้อง รามคำแหง 2,4 โรงแรม เอสซีปาร์ค

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

65 คน (จำนวนที่ว่าง 65 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 15 ต.ค. 62
สมาชิก วสท. บาท บาท
บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

NFPA-101-The-Life-Safety-Code-2018-Edition.pdf