รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง  การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน  รุ่นที่ 6
ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน  วสท.
ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

หลักการและเหตุผล
ภาชนะรับความดัน (Pressure vessel) เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบและใช้งานในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น Blowdown Tank, Compressed Air Receiver Tank, Compressed Natural Gas Tank เป็นต้น ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ความสนใจในเรื่องความปลอดภัยจึงได้ออกมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับภาชนะรับความดันในโรงงานไว้ด้วย กำหนดให้มีการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัย รวมถึงการใช้งานต้องจัดทำและดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเช่นเดียวกับหม้อน้ำ จึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจการออกแบบ การตรวจสอบ การใช้งานและการซ่อม ป้องกันแก้ไขก่อนที่จะเกิดความเสียหายที่มีผลกระทบต่อการใช้งานในระบบ รวมถึงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งนี้ไม่รวมถึงถังลม และถังแก๊ส

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการออกแบบเบื้องต้น และการกำหนดวิธีการตรวจสอบ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ลักษณะความเสียหาย และประเมินอายุที่เหลือจากลักษณะความเสียหายและผลการตรวจสอบ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดวิธีการซ่อม การป้องกันและแก้ไขให้ถังภาชนะรับความดันสามารถใช้งานตลอดอายุการออกแบบ
หรือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งาน อีกทั้งยังสามารถยืดอายุการใช้งานได้หากการประเมินพบว่ายังมีค่าความเผื่อด้านความแข็งแรงเพียงพอ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำกรณีศึกษาไปประยุกต์ใช้งานได้

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

09.00–12.00 น. แนวทางการออกแบบภาชนะรับความดันเบื้องต้น
12.00-13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–16.00 น. ลักษณะความเสียหายของภาชนะรับความดัน

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562

09.00–12.00 น. วิธีการตรวจสอบภาชนะรับความดัน
12.00-13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–16.00 น. การประเมินอายุที่เหลือภาชนะรับความดัน

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562

09.00–12.00 น. วิธีการซ่อมและปรับปรุงภาชนะรับความดัน
12.00-13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–14.30 น. กรณีศึกษาการประเมินอายุ จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
14.30–16.00 น. กรณีศึกษาการประเมินอายุ จากอุตสาหกรรมทั่วไป

คณะวิทยากร

นายสายัณห์ ปานซัง

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ด้านการทำงาน
วิศวกรระดับ 4-6
วิศวกรระดับ 7 หัวหน้าทีมวิศวกร
วิศวกรระดับ 9 หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาหม้อน้ำ
หัวหน้ากองหม้อน้ำ ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
งานด้านสังคม อดีต เลขานุการ คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน วสท.
ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน วสท.
เหรัญญิก สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

 

นายกรณเสฎฐ์ ปิติอริยะนันท์

ด้านการทำงาน
วิศวกร บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)
วิศวกรอาวุโส บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)
วิศวกรอาวุโส บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วุฒิวิศวร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สภาวิศวกร
วิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
API 510 Pressure Vessel Inspector
API 653 Above Ground Storage Tank Inspector
API 570 Piping Inspector
API 580 Risk Based Inspector
Certified Welding Inspector
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ Inspection
โรงไฟฟ้าและโรงงานผลิต Olefin  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

นายสหเทพ จ้อยประดิษฐ์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่จัด

23/08/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. /สมาคมหม้อน้ำฯ บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

08-23-25-ประเมินอายุถังความดัน-6.pdf