รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 36
ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
*******************************************************************************

ระบบท่อภายในอาคาร (Plumbing System) เป็นงานระบบวิศวกรรมที่มีความสำคัญต่อผู้ใช้อาคารทางด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย การประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การออกแบบระบบท่อภายในอาคารที่ถูกต้อง จะต้องอ้างอิงกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น วสท. ASPE UPC และคู่มือของผู้ผลิตจะทำให้ประหยัดค่าก่อสร้าง ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการวิชาการสาขาเครื่องกล วสท. จึงจัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้ วิศวกรผู้ออกแบบ วิศวกรควบคุมงาน วิศวกรอำนวยการติดตั้งและใช้งาน ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้มีความเข้าใจการออกแบบระบบท่อในอาคารอย่างถูกต้อง

** ฟรีหนังสือ **
การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร จำนวน 1 เล่ม
เขียนโดย ศ.ดร.วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
25/05/2562

08.15-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. บทนำ
การออกแบบระบบท่อประปา
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. การออกแบบระบบท่อประปา (ต่อ)
การเพิ่มแรงดันให้ระบบน้ำ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. การออกแบบระบบท่อระบายน้ำ
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น. การออกแบบระบบท่อระบายน้ำ (ต่อ)
การออกแบบระบบท่อระบายน้ำฝน

26/05/2562

08.15-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. การออกแบบระบบน้ำร้อน
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. การออกแบบระบบท่อแก๊สหุงต้ม
การออกแบบระบบระบบสระว่ายน้ำ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. Workshop
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น. Workshop (ต่อ) และถามตอบ

คณะวิทยากร

อ.วันชัย บัณฑิตกฤษดา

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประสบการณ์การทำงาน ออกแบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัยและการตรวจสอบ
การออกแบบระบบดับเพลิงด้วยน้ำ และการตรวจสอบ Life Safety Code

วันที่จัด

25/05/2019

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร-รุ่น36-2.pdf