รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การสร้างรายงานการจัดการพลังงาน (อัตโนมัติ)  ด้วยเทคนิค Excel
สำหรับโรงงานควบคุม    รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากหนึ่งในภารกิจของผู้ที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานควบคุม หรือ อาคารควบคุม ตามความที่กำหนดใน พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฉบับแก้ไขปรับปรุง (ปี พ.ศ.2550) นั้นระบุว่า จะต้องจัดให้มีการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานประจำปีขององค์กรที่ถูกขึ้นทะเบียนนั้น ๆ ซึ่งจะต้องดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปผลการใช้พลังงานของหน่วยงานของตนให้ภาครัฐ (พพ.) ภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไปเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง
การจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน เป็นฉบับแรกสำหรับผู้ที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นอาคารควบคุม หรือโรงงานควบคุมแห่งใหม่ประจำปีนั้น ๆ นับได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากพอสมควรสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ซึ่งไม่เคยจัดทำมาก่อนหรือไม่เคยได้รับการอบรมวิธีการเขียนรายงาน แม้แต่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเก่าที่เคยมีประสบการณ์ในการจัดทำรายงานฯ มาแล้ว ในบางครั้งก็ยังอาจพบความไม่สะดวกในการจัดทำได้เช่นกัน
การจัดทำรายงานการจัดการพลังงานประจำปีนั้นนับเป็นกิจกรรมที่จะต้องใช้ข้อมูลพื้นฐานและรูปแบบการเขียนรายงานตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรูปแบบรายงานฯ ถูกกำหนดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และจะต้องเข้าใจระบบการใช้พลังงานขององค์กรของตนเป็นอย่างดีซึ่งอาจสร้างความสับสนให้กับผู้ที่ไม่คุ้นเคยในการจัดทำรายงานฯ มาก่อนได้ง่าย ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อมูลต่าง ๆ ที่มักจะกระจายไปยังส่วนต่าง ๆ ของรายงานในหลายส่วน และมีการอ้างถึงข้อมูลเหล่านั้นเพื่อทำการสรุปในประเด็นต่าง ๆ บ่อยครั้ง ซึ่งหากพบว่ามีการอ้างถึงข้อมูลไม่สอดคล้องตรงกันก็อาจกลายเป็นข้อบกพร่องในการตรวจสอบ ดังนั้นหากผู้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปมิได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการจัดส่งรายงานฯ หรือ ไม่มีการออกแบบระบบการจัดทำ เพื่อป้องกันความบกพร่องเหล่านี้ก็อาจทำให้ตรวจพบข้อบกพร่องต่าง ๆ ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบจาก พพ. ได้อยู่เสมอ
เพื่อให้การจัดทำรายงานการจัดการพลังงานเป็นเรื่องง่าย และผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองผู้พัฒนาโปรแกรมได้เล็งเห็นว่าแทบทุกหน่วยงานมักจะคุ้นเคยกับการใช้งาน Microsoft Excel Spreadsheet ในการทำงานในปัจจุบันอยู่แล้ว หากสร้างระบบการเก็บบันทึกข้อมูลที่สามารถสนับสนุนการทำรายงานให้สะดวกขึ้นและใช้งานได้โดยง่ายด้วยคำสั่งพื้นฐาน ประกอบกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำรายงานจากเดิมซึ่งมักเป็นเอกสารที่ใช้ Word เป็นหลัก มาเป็นรูปแบบการใช้งาน Microsoft Excel ซึ่งสามารถสรุปเนื้อหารายงานได้ทั้งฉบับในรูปแบบไฟล์ Excel เพียงไฟล์เดียว จะทำให้การสร้างรายงานสรุปนั้นทำได้ง่ายขึ้น ใช้เวลาน้อยลง และมีความครบถ้วน ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
ผู้พัฒนาโปรแกรมได้ออกแบบให้สามารถใช้งานไฟล์รายงานการจัดการพลังงานที่ใช้ความสามารถของ Excel Spreadsheet ทำหน้าที่คล้ายระบบฐานข้อมูลย่อย (อย่างง่าย) ทำหน้าที่เก็บข้อมูล เรียกใช้งาน คำนวณประเมินผล และจัดทำรายงานได้แบบอัตโนมัติ และสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ง่าย รวมถึงสามารถจัดเก็บข้อมูลของรายงานได้นับ 10 ปี ภายในไฟล์เพียงไฟล์เดียว

กลุ่มเป้าหมาย
 ผู้ทำหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำองค์กร
 ผู้ทำหน้าที่คณะกรรมการการจัดการด้านพลังงานประจำ องค์กร, คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor) หรือคณะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายในภารกิจ
 ผู้สนใจทั่วไป

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

09:00 – 12.00 น.
– การชี้แจงรูปแบบของการจัดการอบรม ทิปและเทคนิคเบื้องต้นต่าง ๆ สำหรับการใช้งาน Excel ซึ่งถูกบรรจุไว้ในไฟล์การจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
– แนะนำการใช้งานไฟล์สนับสนุนการสร้างรายงานการจัดการพลังงาน อาทิ ระบบฐานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงาน, อัตราค่าไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ และ การอ่านข้อมูลจากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าของหน่วยงาน รวมถึงการทดสอบการใช้งาน
– แนะนำการใช้งานและทดสอบการใช้งาน Spreadsheet ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการทำ EMM (Energy Management Matrix) สำหรับภาพรวมขององค์กรและหน่วยงานย่อย
– แนะนำการใช้งานและทดสอบการใช้งาน Spreadsheet สนับสนุนการหาค่าสัดส่วนการใช้พลังงานด้านไฟฟ้าและความร้อน รวมถึงฐานข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงของหน่วยงาน

13.00 – 16.30 น.
– แนะนำการใช้งานไฟล์ รายงานการจัดการพลังงาน (อัตโนมัติ) ที่ผู้พัฒนาโปรแกรมได้ปรับปรุงขึ้นใหม่จากรูปแบบรายงานเดิม (Word หรือ Excel ในรูปแบบเก่า) โดยเปลี่ยนมาใช้รูปแบบของ Excel Spreadsheet เพียงไฟล์เดียวที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าและเป็นรูปแบบใช้งานแบบใช้ระบบฐานข้อมูลเป็นศูนย์กลาง แทนที่จะทำรายงานแบบ Manual
– อธิบายข้อจำกัดต่าง ๆ ความเชื่อมโยงของข้อมูล รูปแบบการบันทึกข้อมูลและการรายงานผล
– แนะนำการจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อสนับสนุนการทำรายงานสรุป
– แนะนำวิธีการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านไฟฟ้า เชื้อเพลิง ความร้อน และข้อมูลการผลิตที่ถูกบรรจุไว้ในไฟล์รายงานฉบับดังกล่าว (เชื่อมโยงกับไฟล์สนับสนุนการทำงาน)
– แนะนำการทำ มาตรการอนุรักษ์พลังงานพื้นฐาน (เบื้องต้น) ที่มีความจำเป็นต้องนำมาบรรจุไว้ในรายงานการจัดการพลังงาน
(มีหลักสูตรการจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานเฉพาะรองรับ)
– ทดสอบการใช้งานไฟล์การจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
(รูปแบบใหม่)
– การตอบข้อซักถาม ความคิดเห็น การกำหนดกิจกรรมที่จะทำ
ในวันที่ 2 ของหลักสูตร

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

09:00 – 12.00 น.
– ชี้แจงการเชื่อมโยงของฐานข้อมูลต่าง ๆ วิธีการคำนวณค่าต่าง ๆ ที่รายงานต้องการ และวิธีการนำผลไปแสดงผลที่บทต่าง ๆ ของรายงานฯ
– ทดสอบการใช้งานจริง (Workshop)
– การตรวจสอบความบกพร่องในขั้นตอนต่าง ๆ ด้วยตนเอง
(Self-Auditing)
– ตอบคำถาม

13.00 – 16.30 น.
– กิจกรรม Workshop (ต่อ) โดยจัดให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาได้ลงมือทำรายงานจริงด้วยตนเองในลักษณะกลุ่มย่อย หรือ งานส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานของตนที่ได้จัดเตรียมมา เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ได้
เมื่อจบการอบรม
– การตอบคำถาม ตอบข้อสงสัยต่าง ๆ พร้อมทั้งแนะนำการใช้งาน Excel Tips ต่าง ๆ เพิ่มเติม
– การเพิ่มเติมเทคนิคการใช้งาน Excel ต่าง ๆ ที่ได้นำมาใช้ในการจัดทำรายงาน

คณะวิทยากร

นายเดชะ ตันมีสุข

ประสบการณ์ เป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และผู้ตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน
มากกว่า 15 ปี

วันที่จัด

23/07/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 19 ก.ค. 62
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

07-23-24-การสร้างรายงานพลังงาน-รุ่น4.pdf