รหัสอบรม:

การอบรม เรื่อง “แนวทางการออกแบบเพื่อก่อสร้างถนนและผิวทางสำหรับสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 2”
ระหว่างวันที่ 26 – 27  กันยายน   พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล

ในงานวิศวกรรมโยธา วิศวกรทุกคนคงไม่อาจหลีกเลี่ยงงานก่อสร้างคันทางและผิวทาง หากท่านทำงานเกี่ยวกับอาคารก็จำเป็นต้องมีถนนรอบโครงการ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับน้ำหนักบรรทุกมากเหมือนถนนที่ใช้สัญจรระหว่างเมืองแต่ขั้นตอนในการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพก็คล้ายคลึงกัน และหากท่านจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างถนนโดยตรงก็ยิ่งมีความจำเป็นที่ต้องทราบหลักการและวิธีการก่อสร้าง การควบคุมคุณสมบัติของวัสดุโดยละเอียด ต้องทราบขั้นตอนการออกแบบรวมทั้งค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นสำหรับวิศวกรโยธาผู้สนใจหรือเกี่ยวข้องกับงานทาง เพื่อทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับวิศวกรโยธาที่จะสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 26 กันยายน 2563

การก่อสร้างถนน

9.00 – 10.30 น.          การจำแนกประเภทของดิน

โดย  ดร.อิทธิพล มีผล

10.30 – 10.45 น.        พักรับประทานกาแฟและอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.        การทดสอบดินที่เกี่ยวข้อง

โดย  ดร.อิทธิพล มีผล

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.        การใช้ผิวทางชนิดต่างๆ

โดย  คุณอานนท์ เชื้อฉุน

โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต

โดย  คุณอานนท์ เชื้อฉุน

14.30 – 14.45 น.        พักรับประทานกาแฟและอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.        การควบคุมงานผิวทางประจำโครงการก่อสร้าง     

โดย  คุณอานนท์ เชื้อฉุน

วันที่ 27 กันยายน 2563

การก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต

9.00 – 10.30 น.          วัสดุและคุณสมบัติ

โดย  ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

10.30 – 10.45 น.        พักรับประทานกาแฟและอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.        โรงงานและกระบวนการผลิต

โดย  ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

เครื่องจักรและเครื่องมือ

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.        การเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง

โดย  ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

14.30 – 14.45 น.        พักรับประทานกาแฟและอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.        การปูและการตรวจสอบ

โดย  ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

คณะวิทยากร

ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร.อิทธิพล มีผล

อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายอานนท์ เชื้อฉุน

วิศวกรโยธาชำนาญการ กรมทางหลวง

วันที่จัด

26/09/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรโยธา นายช่าง อบต. และผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับถนนและผิวทาง หรือผู้ที่เตรียมตัวเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรโยธา

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. เท่านั้น บาท บาท
พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
โทร 0-21844600-9 ต่อ 527
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

09-26-27-ออกแบบก่อสร้างถนน-รุ่น-2.pdf