รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
วัสดุสังเคราะห์ในงานวิศวกรรมปฐพี เหมาะสมสำหรับภาคีและสามัญวิศวกรรมโยธา  รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2564
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

 

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศที่รุดหน้าอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องใช้พื้นที่หรือวัสดุธรรมชาติทีมีสมบัติเหมาะต่อการใช้งานหรือปลูกสร้าง แต่ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพลดน้อยลง พื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงสร้างไม่สามารถเลือกได้ การปรับปรุงพื้นที่หรือคุณภาพของวัสดุให้เหมาะสมต่อการดำเนินโครงการโดยใช้วัสดุสังเคราะห์ทางวิศวกรรมปฐพีจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและให้ผลดี การอบรมหัวข้อนี้เป็นการให้ความรู้เรื่องวัสดุสังเคราะห์ที่ใช้ในงานวิศวกรรมปฐพีรวมทั้งการประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจ

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 23 มกราคม 2564

วันที่ 23 มกราคม 2564
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. วัสดุสังเคราะห์ในงานวิศวกรรมโยธา
การทดสอบวัสดุสังเคราะห์
วิทยากรโดย ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. Vac-PVD soft ground improvement
Riverbank slope erosion control
Mechanically stabilized earth (MSE) embankments on hard & soft ground
วิทยากรโดย Prof.D.T.Bergado
แปลสรุปโดย ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

 

วันที่ 24 มกราคม 2564

วันที่ 24 มกราคม 2564
09.00 – 12.00 น. Overview of GRS wall and reinforced slope in highways in Thailand
วิทยากรโดย รศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. Geosynthetics applications in geotechnical engineering & Numerical simulations
1. Reinforcement on the stability of an embankment;
2. Encased stone column;
3. Reinforcement in a railway
วิทยากรโดย ดร.รักษ์ศิริ สุขรักษ์

คณะวิทยากร

ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
Prof.D.T.Bergado
รศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล
ดร.รักษ์ศิริ สุขรักษ์

วันที่จัด

23/01/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected] , Website : www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

01-23-24-วัสดุสังเคราะห์-รุ่น1-2.pdf