รหัสอบรม:

การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างในการบริหารงานก่อสร้าง

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพรบรมราชูถัมภ์

หลักการและเหตุผล
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ทั้งฝ่าย เจ้าของโครงการ ที่ปรึกษา และ ผู้รับเหมาก่อสร้าง จำเป็นจะต้องใช้รหัสต้นทุนก่อสร้าง (Cost code) เพื่อช่วยในการจัดทำงบประมาณ การคิดค้นต้นทุนราคาต่อหน่วย หรือ ทำงาน เพิ่มลดต่างๆ บัดนี้ทาง วสท. โดยคณะกรรมการมาตรฐานต้นทุนก่อสร้าง ได้จัดทำมาฐานรหัสต้นทุนก่อสร้าง (พ.ศ.2555) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงควรจัดอบรม แนะนำความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการพัฒนาในวงการก่อสร้างมากขึ้น ให้สอดรับกับการบริบทของประเทศที่จะต้องมีการแข่งขันในวิชาชีพกับต่างชาติมากขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กลุ่มวิชาชีพหลักที่เป็นผู้มีบทบาท มีศักยภาพที่จะพัฒนาวงการก่อสร้าง ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในรหัสต้นทุนงานก่อสร้าง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เผยแพร่ กระจายรวดเร็ว
2. เปิดโอกาสให้กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนซักถาม แสดงความคิดเห็น ด้านการใช้รหัสต้นทุนงานก่อสร้าง
3. ให้ผู้เข้าสัมมนารู้และเข้าใจการประยุกต์ใช้รหัสต้นทุนงานก่อสร้าง

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
เป็นวิศวกร สถาปนิก เจ้าของโครงการ ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา ที่สนใจในพื้นฐานการ จัดทำต้นทุนก่อสร้าง

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
08.30-09.00 น. 

ลงทะเบียน

09.00-09.10 น.

พิธีเปิด โดย รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล

09.10-09.40 น.   

บรรยายหัวข้อ มาตรฐานต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ.2555 ฉบับ วสท.
บรรยายโดย นายทศพร ศรีเอี่ยม และ ผศ.ดร.วัชระ เพียรสุภาพ

10.40-11.10 น. 

บรรยายหัวข้อ มาตรฐานต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ.2555 ฉบับ วสท.                               หมวดงานเตรียมการ (Expense) หมวดโครงสร้างและสถาปัตยกรรม                                      หมวดงานก่อสร้างพิเศษ
 บรรยายโดย ผศ.ดร.วัชระ เพียรสุภาพ และ ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์

11.15-11.30 น.   

พักรับประทาน ชา-กาแฟ

11.30-13.00 น.   

บรรยายหัวข้อ มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ.2555 ฉบับ  วสท.                    หมวด งานระบบประกอบอาคาร
บรรยายโดย นายศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ และ นายเสรี ลิ่มนวงศ์

13.00 -14.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.00-15.00 น.

บรรยายหัวข้อ มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ.2555 ฉบับ วสท. หมวดงานตกแต่งและงานภายนอกอาคาร
บรรยายโดย นายสมปราชญ์ ลิขิตลือชา และผู้แทนจากสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย

15.00-15.15 น.

พักรับประชาน ชา-กาแฟ

15.15-16.00 น.

บรรยายหัวข้อ ประโยชน์ของการใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างกับการบริหารต้นทุนโครงการ
บรรยายโดย นายสุชิน สุขพันธ์ และนายจักรกริช ธิติโสภี

16.00-16.30 น.

ถาม-ตอบ

คณะวิทยากร

นายทศพร  ศรีเอี่ยม
ผศ.ดร.วัชระ  เพียรสุภาพ
ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์
นายศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์
นายเสรี ลิ่มนวงศ์
นายสมปราชญ์ ลิขิตลือชา
ผู้แทนจากสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย
นายสุชิน สุขพันธ์
นายจักรกริช ธิติโสภี

วันที่จัด

23/06/2018

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นวิศวกร สถาปนิก เจ้าของโครงการ ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา ที่สนใจในพื้นฐานการ จัดทำต้นทุนก่อสร้าง

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 22 มิ.ย. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณรุ่งลาวรรณ สะท้านภพ
โทร 02-184-4600-9 ต่อ 510
อีเมล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุนก่อสร้า.pdf