รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
การสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่ายด้วยโดรนและการประยุกต์ใช้ในการวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562    ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบและประเมินสภาพโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธาต่างๆ ในปัจจุบันใช้วิธีการตรวจสอบแบบพินิจ ซึ่งเป็นการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย อย่างไรก็ดีวิธีการตรวจสอบนี้ถึงแม้เป็นวิธีที่ใช้อย่างแพร่หลาย การตรวจสอบแบบพินิจนี้มีปัญหาหลายด้าน เช่น ผลการตรวจสอบไม่ถูกต้อง ผลการตรวจสอบขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ตรวจ การตรวจไม่สามารถทำได้บ่อยเนื่องจากจำเป็นต้องใช้วิศวกร ไม่สามารถตรวจในสถานที่เข้าถึงยาก เป็นต้น ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบแบบพินิจ เช่น เลเซอร์สแกน ซึ่งสามารถสร้างแบบจำลองแบบกลุ่มเมฆสำหรับโครงสร้างที่สนใจ แต่เทคโนโลยีนี้มีราคาแพงและจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ

การอบรมนี้มีจุดประสงค์
เพื่อให้วิศวกรมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่าย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ ใช้งานง่ายและมีราคาไม่สูง และเทคโนโลยีนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับโดรนในการเก็บภาพถ่าย โดยภาพถ่ายเหล่านี้จะถูกนำมาสร้างเป็นแบบจำลองสามมิติ ซึ่งมีรายละเอียดเพียงพอเพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรโยธา เช่น การตรวจสอบสภาพโครงสร้าง หรือใช้ในการสร้างแบบจำลองเพื่อใช้ในการวิเคราะห์โดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เป็นต้น โดยการอบรมนี้จะแนะนำถึงหลักการของเทคโนโลยี และการปฏิบัติเพื่อให้วิศวกรสามารถใช้โดรนและใช้เทคโนโลยีนี้ได้

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
– เพื่อเข้าใจหลักการการทำงานของเทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่าย
– เพื่อฝึกทักษะการเก็บข้อมูลภาพถ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการสร้างแบบจำลองสามมิติ
– เพื่อเข้าใจวิธีการประยุกต์ใช้แบบจำลองสามมิติในงานวิศวกรรมโยธา
– เพื่อฝึกทักษะการใช้โดรนในการเก็บข้อมูล
– เพื่อฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่าย

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น. บรรยายภาคทฤษฎี
– เทคโนโลยีสามมิติในงานวิศวกรรมโยธา
– หลักการการทำงานเทคโนโลยีสามมิติจากภาพถ่าย
– การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสามมิติจากภาพถ่ายในงานวิศวกรรมโยธา
– หลักการเก็บข้อมูลภาพถ่ายเพื่อสร้างแบบจำลองสามมิติ
– การใช้โดรนและหุ่นยนต์ในการเก็บข้อมูลในการสร้างแบบจำลองสามมิติ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. บรรยายภาคปฏิบัติ
– เก็บข้อมูลภาพถ่ายเพื่อใช้สร้างแบบจำลองสามมิติ
– สาธิตการใช้โดรนและอุปกรณ์เสริมเพื่อใช้ในการเก็บภาพถ่ายแบบอัติโนมัติ
– ฝึกใช้โปรแกรมสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่าย

คณะวิทยากร

ดร. กฤษฎา ไชยสาร

ดร. กฤษฎา ไชยสาร
BA in Civil Engineering, University of Cambridge, UK
MEng in Civil Engineering, University of Cambridge, UK
PhD in Engineering, University of Cambridge, UK

วันที่จัด

23/05/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538 FAX : (02)184-4597-8
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

05-23-การสร้างแบบจำลองด้วยโดรน2.pdf