รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง การวัดและควบคุมในระบบปรับอากาศ
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล
ในอีก 4 ปีข้างหน้าการค้าขายจะมีการแข่งขันสูงเมื่อประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มอาเซียน ผู้ผลิตจะอยู่รอดได้จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ได้มาตรฐาน และลดของเสียจากกระบวนการผลิต ปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพคือการควบคุมตัวแปรในกระบวนการผลิตให้มีความถูกต้องตามที่ต้องการ การควบคุมจะประกอบด้วย 4 ส่วนหลักคือ หัววัด ตัวควบคุม ตัวทำงาน และกระบวนการ เพื่อให้ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตมีความรู้พื้นฐานพอเพียง มีความเข้าใจ และมีทักษะในการควบคุมการทำงาน จึงได้มีการจำลองระบบแบบเวลาจริงด้วย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เห็นว่าหลักสูตรนี้เป็นประโยชน์ต่อวิศวกร ผู้ใช้งาน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาองค์ความรู้อย่างถูกต้อง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2562

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. ความรู้พื้นฐานระบบการวัด อุณหภูมิ ความดัน และอัตราการไหลรวมถึงการติดตั้ง
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 น. ความรู้พื้นฐานระบบควบคุม
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.45 น. การประยุกต์ใช้งานด้วย การจำลองระบบแบบเวลาจริง
ของการควบคุม อุณหภูมิ และความชื้นในระบบปรับอากาศ
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.30 น. การประยุกต์ใช้งานด้วย การจำลองระบบแบบเวลาจริง
ของการควบคุมแบบ sequence ในการประทับตราชิ้นงาน
และการเดินมอเตอร์แบบ Star –Delta

คณะวิทยากร

รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ

รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ
กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่จัด

23/03/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

03-23-การวัดและควบคุมระบบปรับอากาศ.pdf