รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3

(Basic Design of Lifting Equipment)
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

หลักการและเหตุผล:
ปัจจุบันในประเทศไทยมีการใช้อุปกรณ์สำหรับการยกที่ทำกันขึ้นมาใช้งานกันเอง โดยไม่ได้ใช้หลักการทางด้านวิศวกรรมที่ถูกต้อง ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ช่วยยกที่ใช้สำหรับการยกกับปั้นจั่น/เครนนั้น ไม่ได้มีเพียงอุปกรณ์ช่วยยกมาตรฐาน เช่น ห่วงใส่สลัก (Shackle), ห่วงยก (Eye Bolt), โซ่ยก (Chain Sling) ที่ผลิตเป็นมาตรฐานและมีการใช้งานกันโดยทั่วไป แต่ยังมีอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีการออกแบบเฉพาะงาน เพื่อการยกเคลื่อนย้ายที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เช่น คานสำหรับยกตู้คอนเทนเนอร์, Spreader bar, Lifting Beam และ หูยก ที่ใช้ในการยกชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ และมีลักษณะที่ยาวกว่าชิ้นงานประเภทอื่นๆ หรือจะเป็น C-Hook ที่มักจะใช้กันในการยกเหล็กแผ่นม้วน Coil ที่ช่วยทำการยกให้ง่ายขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มมากขึ้น
ในการออกแบบอุปกรณ์การยกที่ได้มาตรฐาน จำเป็นต้องอาศัยคณิตศาสตร์และความรู้ทางด้านวิศวกรรมในการออกแบบ ทำให้ต้องอาศัยทักษะในการออกแบบอย่างมาก เพราะหากไม่ออกแบบตามความรู้ด้านวิศวกรรมที่ถูกต้องอาจจะก่อห้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานได้ หรืออาจจะทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายจำนวนมากโดยไม่จำเป็น
ทาง วสท. ได้จัดให้มีหลักสูตรเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ได้จริง ในการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยก ประเภท Lifting beam, Spreader Bar, ถาดสำหรับรองรับน้ำหนัก และหูยก (Pad Eye, Lifting Lug)

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
o เพื่อสามารถคำนวณหาแรงที่กระทำ Spreader Bar, Pad Eye, ถาดรองรับน้ำหนักได้
o เพื่อสามารถคำนวณหา Stress ต่างๆ ที่กระทำ Spreader Bar, Pad Eye, ถาดรองรับน้ำหนักได้
o เพื่อสามารถออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการยก และสามารถใช้วิศวกรรมการตรวจสอบย้อนกลับ (Reverse Engineering) เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์การยกได้
o เพื่อสามารถเรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบ, คำนวณ, ตรวจสอบ และ Load Test ก่อนนำมาใช้จริงได้
o เพื่อเรียนรู้มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยก เช่น ASME BTH1-2005

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:
• วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
• วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน
• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
• ผู้ควบคุมการใช้งานเครน-งานเครื่องกล
• ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครน-งานเครื่องกล
• ช่างเทคนิค นายช่าง ปวช. ปวส., ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2562

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2562
09:00 – 12:00
o พื้นฐานของแรง,ความเค้น, ความเครียด ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ช่วยยก
o มาตรฐานการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกที่ใช้กับเครน ของ ASME
o การออกแบบ Pad Eye และ หูยก (Lifting Lug)
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 o การออกแบบ Spreader Bar, Lifting Beam, Lifting Bar
o การออกแบบถาดสำหรับรองรับน้ำหนัก

คณะวิทยากร

นายธราธิป อัมพะลพ

o กรรมการผู้จัดการ บจก.เครนโปรเฟสชั่นนอล
o วศ.บ. เครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
o วิทยากร หลักสูตรออกแบบปั่นจั่น รุ่นที่ 1 และ 2
o อ.พิเศษรับเชิญ ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
o วิทยากรหลักสูตร Mechanic of Lifting วสท. และ ชมรมวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

วันที่จัด

23/03/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
 บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

03-23-พื้นฐานการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยก-รุ่น-3.pdf