รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 4
วันเสาร์ที่ 27  พฤศจิกายน  2564
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

หลักการและเหตุผล:
ในการทำงานในด้านวิศวกรรม ทั้งงานก่อสร้างและงานอุตสาหกรรมในโรงงานต่าง ๆ จะพบว่ามีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร โดยมักจะใช้เครื่องจักร ซึ่งมีพลังงานที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายทั้งสิ้น ดังนั้นผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระบบและวิธีการในการควบคุมพลังงานอันตราย ก่อนเข้าปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
ระบบที่นิยมใช้ในการควบคุมพลังงานอันตรายต่าง ๆ ก็คือ ระบบล็อกและติดป้ายทะเบียน หรือที่เรียกว่า ระบบ Lockout Tagout นั่นเอง หากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานมีความเข้าใจในหลักการและวิธีปฏิบัติ รวมทั้งการเลือกใช้อุปกรณ์ในระบบ Lockout Tagout อย่างถูกต้องแล้ว ก็จะมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
o เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัย
o เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ถึงอันตรายอันเกิดจากพลังงานประเภทต่าง ๆ ในขณะเข้าปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
o เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจหลักการควบคุมและป้องกันอันตราย ในขณะเข้าปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
o เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อุปกรณ์ระบบ Lockout Tagout ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:
 วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
 วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
 ผู้ควบคุมการใช้งานเครื่องจักร
 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า
 ช่างเทคนิค
 ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

09:00 – 12:00
o กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Related Regulations and Standards)
o พลังงานอันตรายประเภทต่าง ๆ (Hazardous Energy)
o อันตรายและอุบัติเหตุจากการไม่ใช้ LOTO (Injuries and Accidents)
o การตัดแยกพลังงาน (Energy Isolation)
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:30 o ขั้นตอนการควบคุมพลังงาน (Energy Controlled Procedures)
o พื้นฐานที่สำคัญของระบบ LOTO (Basic of LOTO systems)
o การใช้งานอุปกรณ์ระบบ LOTO (Use of LOTO Devices)
o สาธิตการใช้งานอุปกรณ์ระบบ LOTO (Demonstration of LOTO Devices)
o กรณีศึกษา (Case Study)

คณะวิทยากร

นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์

o วิทยากรหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงานทั่วไป
ด้านเครื่องจักร ปั้นจั่น เครื่องมือกล วิศวกรรมความปลอดภัย
o อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ ตามคำสั่งแต่งตั้งของ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
o ประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
o กรรมการ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

วันที่จัด

27/11/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ ข้าราชการ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-09 ต่อ 538 โทรสาร 0-2184-4662
www.eit.or.th E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

11-27-Lockout-4.pdf กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร