รหัสอบรม:

โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3

หลักสูตรที่ 3 : งานไม้แบบ และระบบค้ำยันชั่วคราว / งานเหล็กเสริมคอนกรีต

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

** สมัคร 5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน/หลักสูตร **

 

หลักการและเหตุผล

วิศวกร ในสายงานสาขาต่างๆ ที่ทำงานในภาคปฏิบัตินั้น ล้วนต้องมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการก่อสร้าง และการควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง โครงการสอนความรู้ เรื่องการปฏิบัติงานวิศวกรรม ในสนามขึ้นเพื่อให้วิศวกรได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์การทำงานโดยตรงได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับวิศวกรที่สนใจ ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมกับสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของตนเองได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ความรู้ และประสบการณ์การทำงานในงานวิชาชีพ
  2. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในสายงานวิชาชีพวิศวกรรม และผู้เกี่ยวข้องเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางาน อันจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  3. เพื่อรวบรวมบทความทางวิชาการในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และขยายเครือข่ายการทำงานและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นระหว่างบุคลากรในสายงานวิชาชีพวิศวกรรม ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. มีการนำเสนอความรู้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อขยายองค์ความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการบริหารงานในสายวิชาชีพวิศวกรรม
  2. มีการขยายเครือข่ายทางวิชาการในงานวิชาชีพ
  3. เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของสมาคมวิชาชีพ ทางด้านวิชาการ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ช่างเทคนิค วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

รูปแบบการอบรม

–  การอบรมให้ความรู้มีการสอบวัดผลความรู้

–  การนำเสนอหลักการปฏิบัติงานตามขั้นตอนจริงในสนาม

–  งานระบบประกอบอาคารที่เกี่ยวข้องจะถูกสอนไปพร้อมกัน

–  วิทยากร จากบริษัทที่ประกอบวิชาชีพต่างๆ มาร่วมงานกันโดยแบ่งหัวข้อให้รับผิดชอบสอน

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.

งานไม้แบบ และระบบค้ำยันชั่วคราว

สำหรับงานทั่วไป

– ฐานราก

– เสา

– คาน

บรรยายโดย     

คุณนพดล  ใจซื่อ

ประธาน บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด

10.45 – 12.00 น.

งานไม้แบบ และระบบค้ำยันชั่วคราว

สำหรับงานทั่วไป

– กำแพง

– ปล่องลิฟต์ / ปล่องบันได

– บันได

กรณีพิเศษ เสาค้ำยันสูงมาก

บรรยายโดย     

คุณอมรฤทธิ์ กาลันสีมา

ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท เคซียู เซอร์วิส จำกัด

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 -16.00 น.

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

สำหรับฐานราก

–  เสา                                –  ปล่องลิฟต์ / ปล่องบันได

–  คาน                               –  บันได

–  พื้น                                 –  ช่องเปิดต่างๆ

–  กำแพง                            –  หูช้าง

บรรยายโดย     

คุณบรรพต  สุระมานะ

กรรมการผู้จัดการ   บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

คณะวิทยากร

โครงการอบรมความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 : Module 3 : งานไม้แบบและระบบค้ำยันชั่วคราว/ งานเหล็กเสริมคอนกรีต
คุณนพดล ใจซื่อ

ประธาน บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด

คุณอมรฤทธิ์ กาลันสีมา

ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท เคซียู เซอร์วิส จำกัด

คุณบรรพต สุระมานะ

กรรมการผู้จัดการ   บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่จัด

30/06/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ช่างเทคนิค วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 22 มิ.ย. 61
หลักสูตรที่ 3 : งานไม้แบบ และระบบค้ำยันชั่วคราว / งานเหล็กเสริมคอนกรีต บาท บาท
อบรมครบทุกหลักสูตร บาท บาท
** สมัครอบรม 5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน/หลักสูตร ** บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการโครงการ
โทรศัพท์ (02) 184 4600-9 ต่อ 527 โทรสาร (02) 184 4597
email : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

หลักสูตร-CM61-1.pdf