รหัสอบรม:

กำหนดการ-ใบสมัครเสวนา

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

       ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท.

      จัดโดย คณะอนุกรรมการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า : ระบบการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

ในคณะกรรมการสาขาไฟฟ้า (วสท.)

หลักการและเหตุผล

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ได้มีการติดตั้งมากขึ้นเนื่องด้วยต้นทุนที่ต่ำลง และด้วยนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาพลังงานทดแทน เช่น solar rooftop เสรี สำหรับภาคประชาชนและหน่วยงานทั่วไป และเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานที่จะมาเสริมทางด้านการจัดการด้านพลังงานเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ลงทุน ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้ง และผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีความรู้ ความเข้าใจใน การออกแบบ ก่อสร้าง ทดสอบ ปฏิบัติงาน และบำรุงรักษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดทำการปรับปรุงมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฉบับใหม่ จึงจัดเสวนามาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา เพื่อทำความเข้าใจในจุดประสงค์ และรายละเอียดในมาตรฐาน ตลอดจน รวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุง เพิ่มเติมมาตรฐานต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

  1. สร้างความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา มาตรฐาน วสท. 022013-59
  2. รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในมาตรฐานเดิมและหัวข้อเพิ่มเติมในร่างมาตรฐานใหม่
  3. อภิปายวัตถุประสงค์และขอบเขตของร่างมาตรฐานฉบับใหม่

กลุ่มเป้าหมาย

  1. วิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
  2. ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
  3. ผู้สนใจลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
  4. บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วิทยากร

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า : ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ

 

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

8.00 – 8.30 น.          ลงทะเบียน

8.30 – 8.45 น.          พิธีเปิด

โดย ผศ.ดร.อุทัย  ไชวงค์วิลาน ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

ดำเนินการสัมมนาโดย    Session Chairman

 

09.00–09.15 น.       จุดประสงค์และขอบเขตของร่างมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย:
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ฉบับใหม่

โดย   นายสุจิ  คอประเสริฐศักดิ์         ประธานอนุกรรมการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับ                                                   ประเทศไทย: ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาฉบับใหม่

 

09.15–10.45 น.       ประเด็นต่าง ๆ ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

โดย   ดร.ประดิษฐ์ เฟื่องฟู

นายไพโรจน์  ภานุกาญจน์

นายดิษฐพงศ์  ประพันธ์วัฒนะ

นายสุวิทย์ ศรีสุข

ดร.สมบัติ  วนิชประภา

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย: ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์        ที่ติดตั้งบนหลังคาฉบับใหม่

 

10.45-11.00            พักรับประทานอาหารว่าง

 

11.00–12.00 น.       ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System)

โดย   นายเกษียร  สุขีโมกข์

 

12.00-13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00–14.00 น.       ระบบแปลงกำลังไฟฟ้า (PCE System)

โดย   ผศ.ดร.อนวัช  แสงสว่าง

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย: ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์        ที่ติดตั้งบนหลังคาฉบับใหม่

 

14.00–14.15 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

14.15–15.30 น.       ระเบียบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของ การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าสวนภูมิภาค

โดย   นายวุฒิชัย สราญรมย์              ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง

นายโพยมสฤษฏ์  ศรีพัฒนานนท์         ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

15.30–16.00 น.       ถาม ตอบ ข้อเสนอแนะ

โดย   นายไพโรจน์  ภานุกาญจน์

ดร.สมบัติ  วนิชประภา

นายเตชทัต  บูรณะอัศวกุล

และคณะอนุกรรมการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน                                    แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลัง

คณะวิทยากร

นายสุจิ  คอประเสริฐศักดิ์    

ประธานอนุกรรมการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย: ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาฉบับใหม่

ดร.ประดิษฐ์ เฟื่องฟู

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย: ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาฉบับใหม่

นายไพโรจน์  ภานุกาญจน์

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย: ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาฉบับใหม่

 

 

 

นายดิษฐพงศ์ ประพันธ์วัฒนะ

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย: ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาฉบับใหม่

นายสุวิทย์ ศรีสุข

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย: ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาฉบับใหม่

ดร.สมบัติ วนิชประภา

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย: ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาฉบับใหม่

นายเกษียร สุขีโมกข์
ผศ.ดร.อนวัช  แสงสว่าง      

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย: ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาฉบับใหม่

นายวุฒิชัย สราญรมย์ ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายโพยมสฤษฏ์  ศรีพัฒนานนท์        

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายไพโรจน์  ภานุกาญจน์

อนุกรรมการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลัง

 

 

 

ดร.สมบัติ  วนิชประภา

อนุกรรมการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลัง

นายเตชทัต  บูรณะอัศวกุล

อนุกรรมการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลัง

วันที่จัด

22/05/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า : ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ในคณะกรรมการสาขาไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเมตตา หมอนเขื่อน ฝ่ายมาตรฐาน
โทรศัพท์ 02 184 4600 ต่อ 505 โทรสาร 02 184 4597
email : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

กำหนดกา-ใบสมัครเสวนา-2.pdf