รหัสอบรม:

ขอเลื่อนการอบรม
โครงการอบรมเรื่อง การออกแบบและก่อสร้างอาคารพักอาศัย (รวมงานระบบ) รุ่นที่ 13
(การออกแบบอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น)
ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมถสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หน่วยพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องจากสภาวิศวกร (PDU) 36 หน่วย

หลักการและเหตุผล
ตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 ได้กำหนด ลักษณะ ประเภท และขนาดของงาน “วิศวกรรมควบคุม” ไว้หลากหลาย ซึ่ง ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทั่วไปพบว่าหลายๆ โครงการเป็นงานที่นอกเหนือจากที่ระบุใน พ.ร.บ. ฉบบนี้ หรืออาจ เรียกว่า “งานวิศวกรรมไม่ควบคุม” ซึ่งเป็นงานที่ใกล้ตัวและพบเห็นได้บ่อย เช่น อาคารพักอาศัย 2 ชั้น, เสาเข็มยาวน้อยกว่า 6 เมตร, นั่งร้านที่มีความสูงน้อยกว่า 4 เมตร เป็นต้น ซึ่งงานออกแบบเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม
อย่างไรก็ตามงานวิศวกรรมไม่ควบคุมเหล่านี้ ยังคงต้องมีความมั่นคงปลอดภัย และมีคุณภาพ เช่นเดียวกัน บุคลากรที่ทำงานจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบเหมือนกับการได้รับใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุม ดังนั้นวิศวกรรม สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม จึงมีแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพให้กับบุคลากรที่ทำงาน “วิศวกรรมไม่ควบคุม” เพื่อใช้ในการออกแบบ อาคารพักอาศัย โดยเน้นให้ความรู้ด้านวิศวกรรมสำหรับนำไปใช้ในงานจริงได้

วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ วิศวกร สถาปนิก ผู้ดำเนินการก่อสร้าง และช่างเทคนิค
2) เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกร เป็นระดับสามัญวิศวกรของสภาวิศวกร

กลุ่มเป้าหมาย
วิศวกรหรือสถาปนิก ช่าง/ ผู้รับเหมางานก่อสร้าง รวมทั้งผู้ที่สนใจในความรู้พื้นฐานในการสร้างอาคารพักอาศัย

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-12.00  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและก่อสร้างอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น
 ความรู้เบื้องต้นในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก
12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-16.30  ความรู้เบื้องต้นในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อ)
 การคำนวณออกแบบโครงหลังคาเหล็ก
วิทยากรโดย รศ.ดร.สถาพร โภคา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-12.00  ความรู้เรื่องการคำนวณออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
(เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการคำนวณออกแบบแผ่นพื้น คาน เสา และฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเน้นสำหรับอาคารพักอาศัย)
12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-16.30  วิธีการคำนวณออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเชิงปฏิบัติการ
(ตัวอย่างการคำนวณออกแบบแผ่นพื้น คานเสา และฐาน ราก โดยเน้นทางปฏิบัติ
วิทยากรโดย ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-10.15  ปัญหาที่พบในงานก่อสร้างและแนวทางแก้ไข
วิทยากรโดย นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข บริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด
10.30-12.15  ความรู้ในการออกแบบ การตอก และเจาะเสาเข็มขนาดเล็ก
วิทยากรโดย ดร.ชาญชัย ทรัพย์มณีวงศ์
12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-16.30  ข้อแนะนำการคำนวณออกแบบ (Design Tip) และรายละเอียด การเสริมเหล็กงานโครงสร้างคอนกรีตสำหรับอาคารพักอาศัย (เนื้อหาเกี่ยวจ้องกับข้อแนะนำในการคำนวณออกแบบแผ่นพื้นคาน เสา และฐานราก รายละเอียดเสริมเหล็ก การหยุดเหล็กเสริม ระยะฝัง และระยะทางของเหล็กเสริม)
วิทยากรโดย นายอนุชิต เจริญศุภกุล บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561

08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-10.30  ความรู้ในงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศเบื้องต้น (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่วิศวกรเครื่องกล)
(เนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกใช้ ระบบระบายอากาศ และการคำนวณหาเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานการออกแบบงานระบบปรับอากาศ รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ในงานระบบดังกล่าว)
วิทยากรโดย นายทันพงศ์ หาเรือนชีพ บริษัท โอนเกนอร์ จำกัด (มหาชน)
10.30-12.15  การออกแบบระบบประปาและสุขาภิบาล
(สำหรับผู้ที่ไม่ใช่วิศวกรเครื่องกล และสิ่งแวดล้อม) (เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการออกแบบงาน สุขาภิบาลรวมถึงการเลือกใช้งาน อุปกรณ์ระบบดังกล่าวในการใช้งานอาคาร การเลือกใช้ระบบประปาและสุขาภิบาล รวมถึงการ วางระบบท่อของประปาและสุขาภิบาล
วิทยากรโดย นายยงยุทธ วงศ์ประภาธิวัฒน์ วิศวกรอิสระ
12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-16.30  ความรู้ในงานระบบไฟฟ้าเบื้องต้น (สำหรับผู้มี่ไม่ใช่วิศวกรไฟฟ้า)
การออกแบบระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 1 เฟส , 3 เฟส และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
(เนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบงานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ รวมถึงการเลือกใช้งานอุปกรณ์งานระบบดังกล่าวในการใช้งานอาคาร การเขียน Single Line Diagram, Load Schedule)

วิทยากรโดย นายวิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์ บริษัท วัตตส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ผศ.ชายชาญ โพธิสาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิทยากร

โครงการอบรมเรื่อง การออกแบบและก่อสร้างอาคารพักอาศัย (รวมงานระบบ) รุ่นที่ 13
รศ.ดร.สถาพร โภคา
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข
ดร.ชาญชัย ทรัพย์มณีวงศ์
นายอนุชิต เจริญศุภกุล
นายทันพงศ์ หาเรือนชีพ
นายยงยุทธ วงศ์ประภาธิวัฒน์
นายวิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์

วันที่จัด

22/11/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 15 พ.ย. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

11-22-25-อาคารพักอาศัย.pdf