รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (พ.ศ.2564)

รุ่นที่ 3/2566

วันที่ 22-24 กันยายน 2566 (วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

รับจำกัด 120 ท่าน
ให้สิทธิ์ผู้ที่ชำระเงินก่อนเท่านั้น

 

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

 

ณ ห้องแกรนบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เอส รัชดา เลเซอร์

(S Ratchada Leisure Hotel) ถนนเทียมร่วมมิตร

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)     

www.eit.or.th

 

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยได้มีการปรับปรุงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ ตาม มอก.11-2553 ซึ่งอ้างตามมาตรฐาน IEC การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือข้อกำหนดการใช้งาน การเดินสาย และขนาดกระแสของสายไฟฟ้า อีกทั้งเพิ่มข้อกำหนดการติดตั้งสำหรับสถานที่เฉพาะและบทอื่น ๆ ซึ่งจะมีผลกระทบกับการออกแบบ การติดตั้ง และการตรวจสอบ ปัจจุบันมาตรฐานดังกล่าวได้พิมพ์เสร็จแล้ว ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องทราบรายละเอียดเพื่อที่จะได้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดอบรมขึ้นเพื่อเผยแพร่มาตรฐานฯดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้และความเข้าใจตรงกัน ซึ่งจะสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

 

กำหนดการ  (จะมีการสลับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

Ø ดร.เตชทัต  บูรณะอัศวกุล           ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ.2566-2568

Ø นายลือชัย ทองนิล                   ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ. 2554-2556, 2563-2565

กรรมการสภาวิศวกร

Ø ผศ.ประสิทธิ์  พิทยพัฒน์             ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาไฟฟ้า วสท.

Ø นายกิตติพงษ์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์     ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ.2557-2559,

กรรมการสภาวิศวกร

Ø นายสุธี  ปิ่นไพสิฐ                    คณะกรรมการ วสท.,

อดีต ผอ.สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ กรมโยธาธิการและผังเมือง

Ø นายศิวเวทย์  อัครพันธุ์              รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Ø นายกิตติศักดิ์  วรรณแก้ว          6  27,ิงหาคม  งเต็ม จะต้องเลือก  ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Ø นายบุญถิ่น  เอมย่านยาว            ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย การไฟฟ้านครหลวง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566

08.30-08.50 น.          ลงทะเบียน

08.50-09.00 น.          พิธีเปิด

โดย         ดร.เตชทัต บูรณะอัศวกุล

ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ปี พ.ศ.2566-5268

09.00-12.00 น.          บทที่ 2     มาตรฐานสายไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

บทที่ 6     บริภัณฑ์ไฟฟ้า

บรรยายโดย   ดร.เตชทัต บูรณะอัศวกุล

13.00-16.30 น.          บทที่ 5     ข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุ

บรรยายโดย   นายลือชัย  ทองนิล

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566

09.00-12.00 น.          บทที่ 4     การต่อลงดิน

บรรยายโดย   ผศ.ประสิทธิ์  พิทยพัฒน์

13.00-16.30 น.          บทที่ 3     ตัวนำประธาน สายป้อน วงจรย่อย

บทที่ 8     สถานที่เฉพาะ

บรรยายโดย  นายสุธี  ปิ่นไพสิฐ

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566

09.00-12.00 น.          บทที่ 7     บริเวณอันตราย

บทที่ 9     อาคารชุด อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ

บทที่ 10    บริภัณฑ์เฉพาะงาน

บรรยายโดย  นายกิตติพงษ์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์

13.00-16.30 น.          บทที่ 1     นิยามและข้อกำหนดทั่วไป

บทที่ 12    วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต

บทที่ 13    อาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน

บทที่ 14    การติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว

บรรยายโดย    นายศิวเวทย์ อัครพันธุ์

                             

คณะวิทยากร

22-24/9/2566 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 3/2566

คณะวิทยากร
Ø ดร.เตชทัต  บูรณะอัศวกุล           ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ.2566-2568

Ø นายลือชัย ทองนิล                   ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ. 2554-2556, 2563-2565

กรรมการสภาวิศวกร

Ø ผศ.ประสิทธิ์  พิทยพัฒน์             ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาไฟฟ้า วสท.

Ø นายกิตติพงษ์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์     ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ.2557-2559,

กรรมการสภาวิศวกร

Ø นายสุธี  ปิ่นไพสิฐ                    คณะกรรมการ วสท.,

อดีต ผอ.สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ กรมโยธาธิการและผังเมือง

Ø นายศิวเวทย์  อัครพันธุ์              รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Ø นายกิตติศักดิ์  วรรณแก้ว          6  27,ิงหาคม  งเต็ม จะต้องเลือก  ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Ø นายบุญถิ่น  เอมย่านยาว            ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย การไฟฟ้านครหลวง

วันที่จัด

22/09/2023

สถานที่จัด

โรงแรม เอส รัชดาเลเซอร์ (S Ratchada Leisure Hotel) ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

140 คน (จำนวนที่ว่าง 140 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 12 ก.ย. 66
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ ปิ่นสุวรรณ

รายละเอียดและใบสมัคร

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย-ปี2566-รุ่น-3.pdf