รหัสอบรม:

สมัครได้ที่นี่   https://docs.google.com/forms/d/14LW8Kuvb7dVsXBxNZNjUpNBx9m5iOMNI_S2yrbTKiTA/edit

หลักสูตรการอบรมออนไลน์เรื่อง
“ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา” รุ่นที่ 15
ระหว่างวันที่ 14,15,23 กันยายน พ.ศ. 2564
เวลา 09.00-16.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล
“วิศวกร” วิชาชีพที่ต้องมีความรู้ความสามารถและความชำนาญจากประสบการณ์ในการทำงานอย่างเชี่ยวชาญทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ลึกลงไปในขอบข่ายของการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของวิศวกรแต่ละระดับอาจจะมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และผลงาน รวมทั้งความรู้ที่สามารถอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ การขอเลื่อนระดับวิศวกรจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานอีกทั้งยังเป็นเครื่องชี้บ่งขอบข่ายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของวิศวกรแต่ละระดับอีกด้วยการสอบขอเลื่อนระดับการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมถือเป็นแนวทางหนึ่งในการยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่วิศวกรผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบบนพื้นฐานความรู้ทางด้านเทคนิคและการประยุกต์ใช้เชิงวิศวกรรมในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก
สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดให้มีการอบรมเรื่อง “ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา” รุ่นที่ 14 วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่วิศวกร และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกร และเพื่อส่งเสริม การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้บริการทางด้านวิชาชีพต่างๆ แก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ในเรื่องการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จึงเล็งเห็นความสำคัญ ผู้ยื่นขอเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกรที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องการยื่นผลงาน ปริมาณงาน และโครงการดีเด่นจำนวนมาก คณะกรรมการสถาบันวิศวพัฒน์ จึงมีความประสงค์ให้มีการจัดการอบรมเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชา Structural Engineering, Geotechnical Engineering และ Construction Engineering เพื่อความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การยื่นคำขอรับใบอนุญาตมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย
 นายช่าง (ปวช./ปวส.)
 วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
 บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ

อัตราค่าลงทะเบียน

สมาชิก วสท.   3600 บาท

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   4500 บาท

บุคคลทั่วไป  4500 บาท

***ชำระภายในวันที่ 12 กันยายน 2564  เพื่อรับ Meeting ID และ Password  เข้าห้องเรียน

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 14 กันยายน 2564

08:30 น. ลงทะเบียน
08:50-09.00 น. เปิดการอบรม
09:00-10:30 น. หลักเกณฑ์ในการสอบสัมภาษณ์เลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา
10:30-10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:45-12:00 น. Structural Engineering
12:00-13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:30 น. Structural Engineering (ต่อ)
14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14:45-16:30 น. Structural Engineering (ต่อ)

วันที่ 15 กันยายน 2564

09:00-10:30 น. Construction Engineering
10:30-10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:45-12:00 น. Construction Engineering (ต่อ)
12:00-13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:30 น. Construction Engineering (ต่อ)
14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14:45-16:30 น. Construction Engineering (ต่อ)

23 กันยายน 2564

09:00-10:30 น. Geotechnical Engineering
10:30-10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:45-12:00 น. Geotechnical Engineering (ต่อ)
12:00-13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:30 น. Geotechnical Engineering (ต่อ)
14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14:45-16:30 น. Geotechnical Engineering (ต่อ)

คณะวิทยากร

รองศาสตราจารย์สิริวัฒน์ ไชยชนะ

อนุกรรมการทดสอบความรู้ระดับสามัญวิศวกรสาขาโยธา สภาวิศวกร
อดีเลขาธิการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ดร.ธเนศ วีระศิริ

กรรมการบริการวิชาการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
กรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ สภาวิศวกร, ที่ปรึกษา อนุกรรมการคลินิกช่าง
นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วาระ 2560–2562 และ วาระ 2563-2565

รองศาสตราจารย์เอนก ศิริพานิชกร

-ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-อนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา สภาวิศวกร
-อดีตประธานสาขาวิศวกรรมโยธา สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
-กรรมการจรรยาบรรณ สมัยที่ ๕ สภาวิศวกร

วันที่จัด

14/09/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 12 ก.ย. 64
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 510, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร