รหัสอบรม:

การสัมมนา

การใช้นวัตกรรมโครงสร้างเหล็ก เพื่อลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานก่อสร้าง

ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

หลักการและเหตุผล

ด้วยปัญหาการขาดแคลนแรงงานในปัจจุบัน ส่งผลให้การเลือกใช้โครงสร้างเหล็กซึ่งเป็นระบบโครงสร้างที่สามารถผลิตมาจากโรงงานและยกประกอบติดตั้งที่หน้างานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่สิ้นเปลืองแรงงานก่อสร้าง เป็นที่นิยมมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการและผู้ใช้งานโครงสร้างเหล็กก็มักพบเจอกับปัญหาด้านต้นทุนค่าก่อสร้างที่สูงกว่างานก่อสร้างด้วยระบบอื่น ๆ ทั่วไป

ปัญหาดังกล่าว เป็นที่ตระหนักในกลุ่มผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมต่าง ๆ จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นตามลำดับเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้ เช่น การพัฒนาวัสดุเหล็กกำลังสูง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อลดต้นทุน ตลอดจน ระบบโครงสร้างเหล็กที่สามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ ประหยัดต้นทุนค่าก่อสร้าง ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา รวมไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่สามารถให้คุณค่าในเชิงสถาปัตยกรรม สร้างภูมิทัศน์ที่น่าดึงดูดให้กับเจ้าของอาคารในขณะที่สามารถอำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานอาคารได้เป็นอย่างดี

งานสัมมนาในหัวข้อ “การใช้นวัตกรรมโครงสร้างเหล็ก เพื่อลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานก่อสร้าง” นี้ จะนำเสนอถึงแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเหล็กโครงสร้าง วิธีการคำนวณออกแบบ ข้อดีและข้อจำกัดที่ควรพิจารณา เพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบ และผู้ใช้งาน จะสามารถเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตรงกับความต้องการต่อไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
30/082561

เวลา 09.00-10.30 น.    ภาพรวมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสำหรับงานโครงสร้างเหล็ก

โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.

เวลา 10.30-10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45-12.15 น.    ผลิตภัณฑ์เหล็กสำหรับการต้านแผ่นดินไหว และมาตรฐานการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหวของกรมโยธาธิการและผังเมือง

โดย รศ.ดร.ปิยะ โชติกไกร อนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วสท.

เวลา 12.15-13.15 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.15-14.45 น.    การจัดการเพื่อลดต้นทุนให้กับงานก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็ก

โดย คุณณัฐพล สุทธิธรรม อนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วสท.

เวลา 14.45-15.00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 15.00-16.30 น.    ระบบโครงสร้างเหล็ก Pre-Engineered Building (PEB)

โดย คุณอภิชาต  บุญนาค  บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

31/08/2561

เวลา 09.00-10.30 น.    การใช้งานเหล็กรูปพรรณรีดร้อนกำลังสูง และ การออกแบบ  Cellular beam

โดย ผู้แทน บริษัท เค.ซี.เอส.แอนด์.แอสโซซิเอทส์ จำกัด

เวลา 10.30-10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45-12.15 น.    การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น

โดย ผู้แทนบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

เวลา 13.15-14.45 น.    การออกแบบโครงสร้างเหล็กช่วงยาว โดยใช้เหล็กรูปพรรณรีดร้อนกำลังสูง

โดย ผู้แทน บริษัท ออเรคอนคอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

เวลา 14.45-15.00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 15.00-16.30 น.    การออกแบบเสาท่อเหล็ก และเสาท่อเหล็กกรอกคอนกรีต

โดย ผศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ อนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก วสท.

คณะวิทยากร

คณะวิทยากร
รศ.เอนก ศิริพานิชกร

ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.

รศ.ดร.ปิยะ โชติกไกร

อนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก วสท.

อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณณัฐพล สุทธิธรรม

อนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก วสท.

คุณอภิชาต บุญนาค

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้แทน

บริษัท เค.ซี.เอส.แอนด์.แอสโซซิเอทส์ จำกัด

คุณอนุศักดิ์ หวังดำรงเวศ

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้แทน

บริษัท ออเรคอนคอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ผศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ

อนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก วสท.

วันที่จัด

30/08/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรผู้ออกแบบ เจ้าของกิจการ บุคคลทั่วไปที่สนใจ

จำนวนที่รับ

80 คน (จำนวนที่ว่าง 80 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 24 ส.ค. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

อนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

Innovative-steel-product-seminar-1.pdf