รหัสอบรม:

ลิงค์สำหรับลงทะเบียนโครงการอบรมออนไลน์

https://forms.gle/DKDhWix1JLVJyJK26

โครงการอบรมออนไลน์

            การออกแบบและการก่อสร้างโครงสร้างที่ทำจากชิ้นส่วนหล่อสำเร็จ

(Design and Construction of Precast Concrete Structures)

22-23 ธันวาคม 2564 

เวลา 08.30-16.00 น อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ    วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

 

 

ลักการเหตุผล

 

ในปัจจุบันการขาดแคลนแรงงานทางด้านการก่อสร้างเป็นปัญหาหลัก กรอปกับการก่อสร้างต่างๆ ได้แก่ อาคาร และโครงสร้างพื้นฐานมีความต้องการอย่างมากตามการเจริญเติบโตของเศราฐกิจที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างต้องมีเทคโนโลยีในการออกแบบและการก่อสร้างให้มีความสอดคล้องกับปริมาณความร้องการเหล่านี้ ระบบการออกแบบและการก่อสร้างโครสร้างด้วยชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จจึงมีบทบาทที่สำคัญในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในขณะนี้

 

ดังนี้ทางคณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้ทางวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบโครงสร้างที่ทำจากชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปจึงได้จัดการอบรม “ การออกแบบและการก่อสร้างโครงสร้างที่ทำจากชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จ” เพื่อให้วิศวกรและผู้ที่เกี่ยวข้องที่สนใจมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบโครงสร้างที่ทำจากชิ้นส่วนคคอนกรีตสำเร็จรูปได้แก่ เทคนิคการออกแบบ การผลิต การขนส่ง และการก่อสร้างระบบโครงสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูป สำหรับใช้ในงานอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างระบบโครงสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

 

วิทยากร

 

  • รศ.ดร.ทรงพล  จารุวิศิษฏ์           
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ผศ.ดร. ชูชัย  สุจิวรกุล           
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเข้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย       
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • ดร.วรศักดิ์  จักราปิยะนันท์           
ผู้อำนวยการสายงานบริหารงานก่อสร้าง   บริษัท Property Perfect จำกัด (มหาชน)
  • คุณอรรถสิทธิ์  ศิริสนธิ                   
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม    
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  (มหาชน)
  • คุณสุรัตน์  เสมสวัสดิ์   
 กรรมการผู้จัดการ  บริษัท Wire Precast Design and Detailing                
  • คุณเทอดธรรม ยอดพฤติการณ์
บริษัท Prosperity Concrete จำกัด
  • คุณสุเมธ เกียรติเมธา                     
บริษัท ฮิลติ (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

ติดต่อสอบถามและสำรองเข้ารับการอบรมได้ที่
คุณพจนีย์  เที่ยงไธสง
โทร 02-184-4600-9  ต่อ 508  โทรสาร 02-184-4662
[email protected]   e-mail :  [email protected]

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

22/12/2021

สถานที่จัด

อบรมผ่านโปรแกรม zoom

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร