รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
วางแผนและควบคุมต้นทุนด้วย Ms Project  รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 19 – 20  สิงหาคม 2563
(เลื่อนมาจากวันที่ 22 – 23 เมษายน 2563)

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

*** ผู้เข้าร่วมอบรม จะต้องนำ Notebook มาในวันอบรม***
*** รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น***

 

เนื้อหา
เป็นการอบรมประกอบการปฏิบัติจริง ให้มีความรู้และทักษะที่จะสามารถวางแผนและควบคุมต้นทุนในโครงการได้

วัตถุประสงค์
เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่จะสามารถวางแผนและคุมต้นทุน โดยเป็นการปฏิบัติ จากกรณีศึกษาและแบบฝึกหัดที่เตรียมให้และนำมาปฏิบัติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้แก่ Excel และMicrosoft Project

คุณสมบัติผู้อบรม
วิศวกรทุกสาขาที่ต้องการวางแผนวัสดุและต้นทุนเพื่อนำไปบริหารโครงการ ควรมีความรู้การวางแผนงานด้วย Microsoft Project มาบ้าง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 22 เมษายน 2563

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 16.00 น. บรรยายหัวข้อ
 ความรู้เบื้องต้นการวางแผนต้นทุน
 การวางแผนต้นทุนแบบ Fixed Cost
 การวางแผนงานต้นทุนแยกประเภท
 การวางแผนวัสดุ
 การดูกระแสเงินโครงการแบบต่าง ๆ
 การดูกระแสเงินโครงการแบบแยกประเภท
 การแผนจัดซื้อวัสดุ

วันที่ 23 เมษายน 2563

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 16.00 น. บรรยายหัวข้อ
 ความรู้เบื้องต้นการควบต้นทุน
 การระบุความก้าวหน้าและพร้อมค่าใช้จ่ายจริง
 การรายงานการใช้วัสดุและค่าใช้จ่ายวัสดุจริง
 การรายงานด้านต้นทุนแบบต่าง ๆ
 การวิเคราะห์สถานะด้านต้นทุน Earned Value Analysis
 การพยากรต้นทุนแล้วเสร็จ Earned Value Analysis
 การวิเคราะห์ต้นทุนแยกประเภท Earned Value Analysis

คณะวิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา เกาะกิ่ง

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่จัด

19/08/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 09 ส.ค. 63
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณพจนีย์ เที่ยงไธสง
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 508, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

08-19-20-วางแผนต้นทุนMs-Project-รุ่น1.pdf กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร