รหัสอบรม:

การฝึกอบรมเรื่อง “Contract Administration & Project Management” รุ่นที่ 22
วันที่ 22 – 23 มีนาคม พ.ศ.2562 (ศุกร์ – เสาร์) เวลา 08.30 -16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล
โครงการก่อสร้างที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งทางด้านคุณภาพ ราคาและเวลานั้นขึ้นกับการบริหารสัญญาและการบริหารโครงการของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การเริ่มต้นเตรียมการที่ดีตั้งแต่แรกก่อนการก่อสร้างเสมือน ทำให้การก่อสร้างสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วครึ่งหนึ่ง ซึ่งสามารถลดความขัดแย้ง ข้อผิดพลาดและความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี และความปลอดภัยในการก่อสร้างในที่สุด
ด้วยเหตุดังกล่าว วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงจัดการฝึกอบรมเรื่อง Contract Administration & Project Management ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ ในการก่อสร้าง

กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้จัดการโครงการ
2. วิศวกรหัวหน้างานและผู้ควบคุมงาน
3. เจ้าของกิจการ
4. ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร นายสงคราม ทองนพคุณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 1

1. กระบวนการก่อนเซ็นสัญญา
1.1 เอกสารก่อนเซ็นสัญญา
1.2 การประชุมก่อนเซ็นสัญญา
2. การเซ็นสัญญา
3. Kick Off Meeting
4. เงื่อนไขในสัญญา
4.1 สิ่งที่ควรรู้ในการบริหารสัญญา
4.2 รูปแบบทั่วไปของสัญญา
4.3 ขอบเขตงาน
4.4 การระบุราคาในสัญญา
4.5 เงื่อนไขการจ่ายเงิน
4.6 เงินประกันผลงาน (Retention)
4.7 หลักประกันสัญญา
4.8 การเปลียนแปลงงาน
4.9 การขยายเวลาสัญญางาน
4.10 บทปรับ
5 การปิดสัญญา
5.1 สรุปงานเพิ่ม งานลด
5.2 สรุปค่าปรับ และการขยายเวลาสัญญางาน
5.3 เอกสารสำคัญในการปิดสัญญา

วันที่ 2

1.เป้าหมายในการบริหารโครงการ
2.วงจรของโครงการ
3.บทบาทของผู้จัดการโครงการ
4.การวางแผนโครงการ
4.1การวางผังองค์กรของโครงการ
4.2การประชุมเริ่มต้นโครงการ
4.3การจัดการเวลาของโครงงาน
4.4การจัดทำงบประมาณ
4.5ตารางการเบิกจ่ายเงิน
4.6เงินสดหมุนเวียน
4.7การวางกลยุทธ์ในการทำงาน
5การควบคุมโครงการ
5.1การควบคุมงานออกแบบ
5.2การควบคุมงานจัดซื้อ
5.3การควบคุมงานก่อสร้าง
5.4การควบคุมสถานะการเงิน
5.5การควบคุมค่าใช้จ่าย
6การปิดโครงการ
6.1สรุป Deficiency List
6.2การส่ง Final Document
6.3กำหนดวันรับมอบงานงวดสุดท้าย
6.4กำหนดจำนวนวันต่อสัญญา (ถ้ามี)
6.5กำหนดวันเริ่มและสิ้นสุดรับประกันความชำรุดบกพร่อง

คณะวิทยากร

นายสงคราม  ทองนพคุณ

รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท  อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

วันที่จัด

22/03/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้จัดการโครงการ
2. วิศวกรหัวหน้างานและผู้ควบคุมงาน
3. เจ้าของกิจการ
4. ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 15 มี.ค. 62
สมาชิก วสท. เท่านั้น บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน (สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
โทรศัพท์ (02) 184 4600-9 ต่อ 527 โทรสาร (02) 184 46597
email : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ร่างแผ่นพับ-Contract22.pdf