รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง   กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

หลักการและเหตุผล
มีคำกล่าวอยู่ว่า “ประชาชนจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้” เพราะกฎหมายถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ประชาชนทุกคนจะต้องรู้ เมื่อทำความผิดแล้วจะอ้างว่าทำไปเพราะไม่รู้กฎหมายก็ไม่ได้

เป็นเรื่องแปลกแต่จริง นั่นคือยังมีเจ้าของกิจการ หัวหน้างานและผู้บริหารอีกไม่น้อยที่ไม่รู้กฎหมายแรงงานและไม่ได้ให้ความสำคัญกับกฎหมายแรงงานเลย และยังมีการกระทำกับลูกจ้างอย่างไม่ถูกต้องโดยไม่รู้กฎหมายแรงงานว่าผิดหรือไม่ซึ่งทำให้เกิดการร้องเรียน หรือการฟ้องร้องตามมาไม่น้อย ในที่สุดก็ทำให้แรงงานสัมพันธ์ในองค์กรเกิดปัญหามีการทำงานแบบไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน และทำให้บริษัทต้องเสียภาพลักษณ์ชื่อเสียงไปสู่สาธารณะ

หลักสูตรนี้ จะช่วยให้เจ้าของกิจการ หัวหน้างานและผู้บริหารทุกระดับได้เข้าใจหลักและเจตนารมณ์ของกฎหมายแรงงานมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้กรณีศึกษาที่น่าสนใจมาเป็นแนวทางการอธิบายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกสมองประลองความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายแรงงานเพื่อนำไปสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร และทำให้เกิดภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่ดีขององค์กรต่อไป

รูปแบบการสัมมนา
ใช้กรณีศึกษาด้านแรงงานตลอดการฝึกอบรม โดยการนำความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเข้ามาประยุกต์และกระตุ้นความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

8.30-9.00 น. ลงทะเบียน
9.00-16.00 น. เริ่มบรรยาย โดยมีหัวข้อดังนี้
 เรื่องของข้อบังคับการทำงานและทะเบียนลูกจ้างที่นายจ้างควรรู้
 ค่าจ้างคืออะไรและอะไรไม่ใช่ค่าจ้าง, ค่าบริการ/ค่าครองชีพ/ค่าตำแหน่ง/ค่าภาษา/ค่าวิชีพ เป็นค่าจ้างหรือไม่ ,สวัสดิการเป็นค่าจ้างหรือไม่
 สัญญาจ้างมีกี่ประเภท สัญญาจ้างต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่
 ลักษณะของสัญญาจ้างแบบแปลกๆ ที่นายจ้างไม่ควรทำ
 จะทำสัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับคู่แข่งได้หรือไม่
 การเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่
 บริษัทสามารถเรียกเงินค้ำประกันการทำงานได้ทุกกรณีหรือไม่ หรือจะให้หาคนค้ำประกันการทำงานได้หรือไม่
 บริษัทจะไม่คืนเงินค้ำประกันการทำงานหากพนักงานไม่ผ่านทดลองงานได้หรือไม่
 กรณีใดบ้างที่สามารถเรียกเงินค้ำ ประกันได้ และต้องทำอย่างไร
 เรื่องของการลาป่วย, ลาทำหมัน, ลากิจ, ลาเรียกระดมพล, ลาฝึกอบรม, ลาคลอด
 เรื่องของการลาพักร้อน หรือ “วันหยุดพักผ่อนประจำปี” ที่มักจะเรียกและเข้าใจทำให้การปฏิบัติที่ผิด
 เรื่องของค่าล่วงเวลา ใครบ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา หลักของค่าล่วงเวลาคืออะไร
 จะเหมาจ่ายค่าล่วงเวลาแบบอัตราคงที่ได้หรือไม่
 เรื่องของการเลิกจ้างและค่าชดเชย
 บริษัทต้องออกหนังสือรับรองการทำงานให้กับพนักงานที่ถูกเลิกจ้างเพราะทำผิดร้ายแรงหรือไม่
 การจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าที่ถูกต้องคืออย่างไร
 การลาออกมีผลเมื่อไหร่ ต้องให้บริษัทอนุมัติหรือไม่
 ไม่ยื่นใบลาออกตามระเบียบ บริษัทมีสิทธิหักเงินเดือนงวดสุดท้ายได้หรือไม่
 ใบลาออกยกเลิกได้หรือไม่ ถ้าถึงวันที่กำหนดไว้ในใบลาออกแล้วมาทำงานต่อไปได้หรือไม่
 การตักเตือนและการทำหนังสือตักเตือนที่ถูกต้องทำอย่างไร

คณะวิทยากร

อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

วิทยากร/ที่ปรึกษาอิสระ
และผู้เขียนหนังสือ “ หัวหน้างานกับการบริหารงานบุคล ”
“เสริมทักษะหัวหน้างานยุคใหม่”
“HR How to”
“HR Hoe to Season2”
“มายาคติในการบริหารงานบุคคล”

วันที่จัด

22/11/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

11-22-กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน-62-2.pdf