รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลม
(Pneumatic Conveying System Design) รุ่นที่ 1
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมัครอบรมคลิก https://forms.gle/M1UGQV3aV6zW8hb4A

หลักการและวัตถุประสงค์ของการอบรม
เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการขนถ่ายวัสดุด้วยลม ให้แก่วิศวกรที่ทำงานเกี่ยวข้อง เนื่องจากระบบการขนถ่ายวัสดุด้วยลมโดยธรรมชาติมีความซับซ้อนมาก จนถึงปัจจุบันเรามีเพียงสมการ การคำนวณที่ได้จากการทดลองซึ่งเป็นการประมาณค่าต่างๆเท่านั้น การคำนวณออกแบบระบบยังต้องใช้ประสบการณ์ประกอบ หวังว่าการอบรมครั้งนี้จะช่วย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลม และลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่มากก็น้อย

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
22 กรกฎาคม 2566

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 – 16.00 น.
– การขนถ่ายวัสดุด้วยลมเบื้องต้น
– คุณสมบัติวัสดุปริมาณมวล
– ความเร็วลมต่ำสุดในการพาวัสดุไปได้ด้วยลม
– การคำนวณออกแบบระบบ
– อุปกรณ์จ่ายวัสดุ
– การสึกหรอและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบ
16:00 – 16:30 น.
ถาม – ตอบ ข้อสงสัย
และทำแบบทดสอบหลังอบรม

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

คณะวิทยากร

รศ.พรชัย จงจิตรไพศาล

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

วันที่จัด

22/07/2023

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรที่ทำงานเกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ
ซึ่งระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลมใช้สำหรับการขนถ่ายวัสดุปริมาณมวล(Bulk Material) ซึ่งวัสดุจะอยู่ในรูปของเม็ด หรือผง มีใช้กันในอุตสาหกรรมรมพลาสติก เคมี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
โทร 0-2184-4600-09 ต่อ 526
E-mail: saranrat@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นประชาสัมพันธ์การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลมรุ่น-1-2566.pdf