รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง

การตรวจวัดและวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบอากาศอัด

วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 27-28 กันยายน พ.ศ. 2566

เวลา 09.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะอนุกรรมการพลังงาน  ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

หลักการและเหตุผล

โรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นจะต้องมีการใช้ระบบอัดอากาศเพื่อใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการผลิต และระบบอัดอากาศก็จัดเป็นระบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมากระบบหนึ่ง  ดังนั้นการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ควบคุมดูแลระบบหรือผู้ใช้งานโดยตรง ได้มีความเข้าใจถึงเรื่องการตรวจวัดและวิเคราะห์ อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบอากาศอัด เพื่อให้มีแนวทางหรือมาตรการต่างๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  พร้อมกับการปรับปรุงระบบอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มีเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เหมาะสมและการบำรุงรักษาที่ดีขึ้น จะส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของสถานประกอบการลงได้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้อบรมที่ใช้หรือดูแลระบบอัดอากาศ มีความเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ และการใช้พลังงานของระบบอัดอากาศ ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงานของระบบอัดอากาศ เข้าใจวิธีตรวจวัด การประเมินและวิเคราะห์ระบบอัดอากาศ เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานได้จริง รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ และการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิผล

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

วันพุธที่  27 กันยายน  พ.ศ. 2566

08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียน แบบทดสอบ Pre-test

09.00 – 16.00 น.         หัวข้อการบรรยาย

  • พื้นฐานระบบอากาศอัด คำศัพท์และคำจำกัดความ
  • ชนิดและการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบอัดอากาศ
  • การเลือกใช้งาน และ คุณภาพของอากาศอัด
  • ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงานของระบบอากาศอัด
  • การตรวจวัดหาสมรรถนะของเครื่องอัดอากาศ

วันพฤหัสบดีที่  28 กันยายน  พ.ศ. 2566

09.00 – 16.00 น.         หัวข้อการบรรยาย

16.00 – 16.30 น.         แบบทดสอบ Post-test

  • การหาค่าการใช้พลังงานของเครื่องอัดอากาศ
  • มาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด
  • กรณีศึกษา การคำนวณวิเคราะห์มาตรการประหยัดพลังงานระบบอากาศอัด

หมายเหตุ

10.30 – 10. 45  / 14.30 – 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

มีการทำแบบทดสอบ ประเมินผลการอบรม หลักเกณฑ์การผ่านอบรม

1. ต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80 %

2. ต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน

3. แบบทดสอบหลังเรียน ต้องสอบผ่าน 60 % ขึ้นไป

 

คณะวิทยากร

การตรวจวัดและวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบอากาศอัด
  1. อาจารย์อุทัย   วงศ์เขื่อนแก้ว       ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน
  2. อาจารย์กฤษณะ   อาสน์สุวรรณ์       ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน

วันที่จัด

27/09/2023

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำหรับบุคคลที่สนใจ

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการพลังงาน  ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา รอดชีวะ
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 525
E-mail : pornnicha@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

การตรวจวัดและวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน-ระบบอากาศอัด-27-28-09-2566.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร