รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
การใช้งานรถกระเช้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย แบบ Online รุ่นที่ 1
(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

(เลื่อนมาจากวันที่ 16 กรกฎาคม 2564)

สมัครอบรม คลิ๊ก

หรือสแกน QR Code เพื่อสมัครอบรม

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน รถกระเช้าได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานต่างๆ มากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ทำงานได้อย่างปลอดภัย และรวดเร็วขึ้น

เนื่องจากรถกระเช้าเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่ง ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรดังกล่าว จำเป็นต้องรู้และเข้าใจในขีดจำกัดต่างๆ ของเครื่องจักรนั้น รวมถึงเข้าใจข้อบังครับ หรือข้อกำหนดต่างๆ ที่เป็นข้อกำหนดทางกฎหมาย ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจ จะได้เลือกใช้งานให้เหมาะสมกับงานที่ทำ รวมถึงการตรวจเช็คก่อนนำเครื่องจักรไปใช้งาน ซึ่งในหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยหลายองค์กรที่ใช้สลิงอุปกรณ์ช่วยยกแบบต่างๆ  อาจมีการเลือกใช้  การตรวจสอบ และการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ทราบว่าอุปกรณ์ที่ใช้งานเหล่านั้นสอดคล้องกับกฎหมายหรือมาตรฐานสากลหรือไม่ หลักสูตรนี้จะแนะนำรายละเอียดของแต่ละมาตรฐานที่นิยมใช้ในสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก ทั้งการผลิต   การทดสอบ   การบ่งชี้   บทบาทหน้าที่  การออกแบบและการเลือกใช้

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

– รู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถกระเช้า
– มีความเข้าใจส่วนประกอบและอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยของรถกระเช้า
– ให้เข้าใจหลักการทำงานของรถกระเช้าแต่ละประเภท
– สามารถตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนนำเครื่องจักรไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
14 กรกฎาคม 2564

08.30 เปิดห้องให้เข้าห้อง ZOOM

09.00-12.00 น.

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถกระเช้า

ประเภทของรถกระเช้า

ใบตรวจเช็คประจำวัน

13.00-15.30 น.

ลักษณะและการใช้งานรถกระเช้าแต่ละประเภท

ส่วนประกอบของรถกระเช้าแต่ละประเภท

อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย

การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย

15.30-16.00

ถาม – ตอบข้อสงสัย

หมายเหตุ พักเบรค 10.30-10.45 / 14.30-14.45 และพักรับประทานอาหารเที่ยง

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว

คณะวิทยากร

อ.ณรงค์ศักดิ์ ดวงจันทร์

วิทยากร บริษัท เอเชียไฟว์ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายงานเช่า บริษัท ไฟว์บอนด์ จำกัด

ที่ปรึกษาด้านเทคนิค บริษัท ไฟว์บอนด์ จำกัด

อ.สายัณต์ ฉิมประดิษฐ

ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอเซียอินสเปคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด

วิศวกรตรวจสอบปั้นจั่น และเครื่องจักรในงานก่อสร้าง

วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น และเครื่องจักรในงานก่อสร้าง

วันที่จัด

14/07/2021

สถานที่จัด

(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ผู้ใช้งานรถกระเช้า
- วิศวกรตรวจสอบ
- วิทยากรด้านการทำงานบนที่สูง
- เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
- ผู้ที่สนใจทั่วไป
- ช่างเทคนิคผู้ดูแลการซ่อมบำรุง

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
Fax:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร