รหัสอบรม:

*เลื่อนอย่างไม่มีกำหนด*

โครงการศึกษาดูงาน

“งานยกอาคารศุลกสถาน อาคารประเภทผนังอิฐก่อรับน้ำหนัก” (Load- Bearing Wall Building) รุ่นที่ 2

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.  ณ อาคารศุลกสถาน (The Custom House)

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล

ด้วยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  ได้เห็นว่าบริษัท ยู ซิตี้ (จำกัด) มหาชน ได้มีการบูรณะ “อาคารศุลกสถาน (The Custom House) หรือโรงภาษีร้อยชักสาม” ซึ่งเป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่มีอายุกว่า 130 ปี ให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง พร้อมทั้งยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในย่านเจริญกรุง โดยจัดตั้งคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศเข้าร่วมพัฒนาโครงการฯ

ทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงาน “งานยกอาคารศุลกสถาน อาคารประเภทผนังอิฐก่อรับน้ำหนัก” (Load- Bearing Wall Building) การติดตั้งฐานรากและเสริมโครงสร้างเพื่อการยกอาคารของโครงการปรับปรุงโรงภาษีร้อยชักสาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ให้กับวิศวกรและผู้สนใจ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิควิชาการใหม่ๆ เรื่องการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิศวกรรมต่อไป

กำหนดการ

เวลา 12.30 น.                 ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง39

เวลา 13.00 น.                 ขึ้นรถตู้ที่ วสท. เพื่อเดินทางไปอาคารศุลกสถาน (The Custom House)

เวลา 13.30 น.                 เดินทางถึงอาคารศุลกสถาน (The Custom House)

เวลา 13.45 น.                 ฟังบรรยายและเข้าศึกษาดูงาน “งานยกอาคารศุลกสถาน อาคารประเภทผนังอิฐก่อรับน้ำหนัก” (Load- Bearing Wall Building)

วิทยากรโดย ดร.ธเนศ  วีระศิริ  นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

และทีมวิศวกรประจำโครงการ

เวลา 16.00 น.                 เดินทางกลับอาคาร วสท. โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ           

  1. สำหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางโดยรถตู้ วสท. รถออกจาก วสท. เวลา 13.00 น.
  2. สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปเองกรุณาเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหาที่จอดรถด้วยตนเอง เนื่องจากทางโครงการไม่มีที่จอดรถรับรองให้

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วม >>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LNAOItidRjQzV5MiQIEF8Dt1voh8KYdyCGwh5LH6wPM/edit?usp=sharing

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
เสาร์ที่ 29 พ.ค. 2564

เวลา 12.30 น.                 ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง39

เวลา 13.00 น.                 ขึ้นรถตู้ที่ วสท. เพื่อเดินทางไปอาคารศุลกสถาน (The Custom House)

เวลา 13.30 น.                 เดินทางถึงอาคารศุลกสถาน (The Custom House)

เวลา 13.45 น.                 ฟังบรรยายและเข้าศึกษาดูงาน “งานยกอาคารศุลกสถาน อาคารประเภทผนังอิฐก่อรับน้ำหนัก” (Load- Bearing Wall Building)

วิทยากรโดย ดร.ธเนศ  วีระศิริ  นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

และทีมวิศวกรประจำโครงการ

เวลา 16.00 น.                 เดินทางกลับอาคาร วสท. โดยสวัสดิภาพ

คณะวิทยากร

ดร.ธเนศ วีระศิริ

นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

วันที่จัด

29/05/2021

สถานที่จัด

อาคารศุลกสถาน (The Custom House)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วิศวกร
2. นายช่าง
3.ผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 24 พ.ค. 64
สมาชิก วสท บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 520 หรือ 091-435-5034
E-mail: chadaporn.eit@gmail.com

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-ศึกษาดูงานโครงการ-โรงภาษีร้อยชักสาม2-1.pdf