รหัสอบรม:

หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน
เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” 
หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย” รุ่นที่ 10
 วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 
ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
*** รับจำนวน จำกัดเพียง 20 ท่าน ***

**เลื่อนไม่มีกำหนด**

 หลักการและเหตุผล

การเกิดเหตุเพลิงไหม้ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งการเกิดเพลิงไหม้ดังกล่าวอาจจะไม่เกิดขึ้นหากระบบดับเพลิงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือผู้ดูแลระบบฯ มีความเข้าใจและรักษาอุปกรณ์ให้ได้คุณภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้การอบรมจึงมุ่งเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการจากระบบอุปกรณ์จริง เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้ทดลองลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ซึ่งจะทำให้เกิดทักษะความชำนาญสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับระบบฯ

การอบรมนี้ผู้เข้ารับอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบระบบดับเพลิงด้วยน้ำกับอุปกรณ์จริง ทั้ง 3 ระบบสำคัญ ได้แก่ ระบบท่อเปียก (Wet System), ระบบท่อเปิด (Deluge System) และระบบท่อแห้งแบบชะลอน้ำเข้า (Pre-action System) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร EIT STAMP วสท. วุฒิบัตรดังกล่าวเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าท่านมีความรู้ความสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบฯ และดูแลระบบให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา วิศวกรหรือผู้ดูแลอาคารควรเข้าอบรมในครั้งนี้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมรับทราบข้อกำหนด กฎหมายและมาตรฐานของระบบดับเพลิงด้วยน้ำ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมเข้าใจฟังก์ชั่นการทำงาน และส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบดับเพลิงด้วยน้ำทั้ง 3 ระบบสำคัญ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมสามารถตรวจเช็คความผิดปกติ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ และทำการทดสอบระบบให้มีความพร้อมใช้งานได้ปกติ
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมสามารถดูแล รักษาอุปกรณ์ให้ระบบฯ มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา
 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมสามารถประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์เชื่อมต่อ ร่วมกับระบบความปลอดภัยอื่น ๆ ได้ถูกต้อง

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 24 กันยายน 2564

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียน

ภาคทฤษฎี (มาตรฐาน)

09.00 –10.30 น.    1. ความรู้พื้นฐานของระบบดับเพลิงด้วยน้ำ

– ข้อกำหนด กฎหมายและมาตรฐานของระบบดับเพลิงด้วยน้ำ

– ประเภทของพื้นที่ครอบครอง

 1. 2. หลักการทำงานและส่วนประกอบของระบบดับเพลิงด้วยน้ำ

– อุปกรณ์ของระบบดับเพลิงด้วยน้ำ

– ประเภทของระบบดับเพลิงด้วยน้ำและหลักการทำงาน

– ระบบท่อเปียก (Wet System)

– ระบบท่อเปิด (Deluge System)

– ระบบท่อแห้งแบบชะลอน้ำเข้า (Pre-action System)

– ประเภทของหัวกระจายน้ำอัตโนมัติและหลักการทำงาน

10.30 – 10.40 น.  พักรับประทาน (ชา-กาแฟ)

ภาคปฏิบัติ 1_เพื่อให้ทราบถึงหลักการทำงานและการรักษาอุปกรณ์ระบบดับเพลิงด้วยน้ำทั้ง 3 ระบบ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

10.40 – 12.00 น.        1. ตำแหน่งของวาล์วระบบดับเพลิงด้วยน้ำในสภาพพร้อมใช้งาน

 1. 2. การทดสอบการทำงานของระบบดับเพลิงด้วยน้ำ
 2. 3. การตรวจสอบความผิดปกติภายนอกและภายในของชุดระบบวาล์ว
 3. 4. ปัญหา สาเหตุ และการแก้ไข
 4. การซ่อมบำรุง

12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหาร

ภาคปฏิบัติ 2_เพื่อให้สามารถเตรียมระบบดับเพลิงด้วยน้ำทั้ง 3 ระบบ ให้มีความพร้อมใช้งาน และแก้ไขปัญหาจากชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัยได้ด้วยตัวเอง

13.00 – 16.30 น.        1. ตำแหน่งของวาล์วระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ในสภาพพร้อมใช้งาน

 1. 2. การทดสอบการทำงาน

– การรีเซตวาล์ว

– การทดสอบ Main Drain Test

– การทดสอบ Alarm Test

– การทดสอบ Water Level and Low-Air Alarm Test

– การทดสอบ Partial Operational Trip Test

– การทดสอบ Full Operational Trip Test

 1. 3. การซ่อมบำรุง

– การเปลี่ยน Clapper Seal

– การเปลี่ยน Clapper Assembly

– การเปลี่ยน Cover Plate Gasket

– การทำความสะอาด Cartridge, Priming Manifold และ Filter ต่าง ๆ

 1. จำลองเหตุการณ์ และการแก้ปัญหาขัดข้องต่าง ๆ
 2. ทำการทดสอบ
 3. สรุปผลการอบรม

15.00 – 15.30 น.  พักรับประทาน (ชา-กาแฟ)

16.30 – 17.00 น.   มอบวุฒิบัตร  EIT Stamp วสท.

คณะวิทยากร

นายอภิวุฑ คำนวณกิจ

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบดับเพลิงด้วยน้ำ

วันที่จัด

24/09/2021

สถานที่จัด

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร/ ผู้ประกอบการด้านโรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล/ ผู้ตรวจสอบอาคาร/ ช่างประจำอาคาร/ ผู้สนใจในระบบดับเพลิง (Fire Protection System)
รวมทั้งผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะการตรวจสอบ ทดสอบระบบดับเพลิงด้วยน้ำกับระบบอุปกรณ์จริงทั้ง 3 ระบบสำคัญเพื่อนำไปต่อยอดสู่การทำงานเป็นผู้ตรวจสอบอาคารได้

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 526
แฟกซ์ 0-2184-4662
e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร