รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 40
ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2566 ออนไลน์ผ่าน Zoom
>>> สมัครอบรมคลิกที่นี่ <<<

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

ผู้เข้าอบรม
ผู้บริหารด้านอาคาร ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ผู้จัดการแผนก   หัวหน้าแผนก และผู้ที่เกี่ยวข้อง

วิทยากรโดย     อ.จุมพล   เกียรติสุวรรณ์
ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา (Maintenance Manager) IBM  Storage Product Thailand
Hitachi Global Storage Technologies (Thailand)

 • สมาชิก วสท.                                                             4,500    บาท/ ท่าน
 • ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, บุคคลทั่วไป                      5,500    บาท/ ท่าน

ชำระเงิน

– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา       เลขที่บัญชี 140-2-30221-6
– ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์                         เลขที่บัญชี 147-4-32388-6
– ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส์ เลขที่บัญชี   162-0-09914-4

ติดต่อสอบถาม คุณเยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์
โทร 0 2184 4600-9 ต่อ 500   E-mail: admineit05@eit.or.th

ดาวโหลดใบสมัครสมาชิก

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
21 เมษายน 2566

Module 1.      Maintenance Organization Structure

 • มีการปรับเปลี่ยนบุคลากร และโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสมรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยนำดัชนีประสิทธิภาพในการทำงานมาวัดผลด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • วัฎจักรของการบำรุงรักษา
 • กรณีศึกษา “การจัดองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”

Module 2.      Equipment Database

 • การรวบรวมข้อมูลของเครื่องจักรในโรงงานมาจัดทำเป็น BOM รวมถึงในการจัดทำ Inventory spare part ของเครื่องจักรอีกด้วย
 • กรณีศึกษา “การออกแบบฐานข้อมูล” สำหรับเครื่องจักรใหม่

Module 3.      CMMS

 • นำ software มาใช้ในการควบคุมระบบการทำงานด้าน maintenance
 • รวบรวมจัดทำรายงานด้านค่าใช้จ่ายของเครื่องจักร
 • จัดทำรูปแบบการวางแผน Master P.M.
 • รายงานการวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องจักรและนำไปวัดผล
 • กรณีศึกษา “การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อลดค่าใช้จ่าย”

Module 4.      Management Support & Measures of effectiveness

 • มีดัชนีในการวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรเพื่อนำมาวิเคราะห์และแก้ไขรวมทั้งวางแผนการป้องกันเพื่อไม่เกิดความเสียหายขึ้นอีก
 • กรณีศึกษา “การคำนวณหา ประสิทธิภาพเครื่องจักร และ OEE
22 เมษายน 2566

Module 5.      Maintenance Task / Procedure

 • วางแผนในการจัดทำขั้นตอนในการปฏิบัติและซ่อมบำรุงเครื่องจักรโดยใช้ระบบ ISO 9001 V.2000 เป็นมาตรฐานในการทำงาน และสามารถวัดผลในทางด้านปฏิบัติได้

Module 6.       Maintenance planning scheduling

 • มีการวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร (P.M. : weekly / monthly /yearly) และนำมาวิเคราะห์ในการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องจักร
 • กรณีศึกษา “การออกแบบ M. อย่างมืออาชีพ”

Module 7.      Work control

 • การควบคุมระบบการทำงานในส่วนของงานซ่อมบำรุง และการควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง สามารถนำมาวัดผลในแต่ละเดือน เพื่อวางมาตรการ ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

Module 8.      Personnel skill / Training

 • เป็นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคให้มีความรู้ความสามารถในการ ทำงานเพิ่มมากขึ้น ในเชิงนโยบายจัดทำเป็นรูปแบบ Multi-skills เพื่อวัดผลเป็นแบบ Skill –Gap
23 เมษายน 2566

Module 9.     Shop Store Inventory          

 • การควบคุมพัสดุคงคลังและอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนงานซ่อมบำรุง และสามารถทำให้กำลังการผลิตเป็นไปตามแผนงานที่วางแผนไว้โดยที่เครื่องจักรไม่มี downtime หรือหยุดซ่อมแซมเลย
 • กรณีศึกษา “การคำนวณหา ROP & EOQ & ABC Analysis”

Module 10.     Continuous Improvement

 • มี tools หลายตัวในการพัฒนาและนำมาแก้ไขเพื่อปรับปรุงด้านคุณภาพ , Productivity , ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักร และด้านเทคนิค เช่น TPM / TQM / QCC / 5S / ทักษะหัวหน้างาน เป็นต้น
 • กรณีศึกษา “นำแนวความคิด Kaizen มาเพื่อลดค่าใช้จ่าย”

Module 11.     Proactive Maintenance

–      คุณภาพในการทำงานด้านการซ่อมบำรุง

–      แนวความคิด RCM

–      แนวความคิด Why – Why Analysis

–      กรณีศึกษา Why – Why Analysis

Module 12.     Lean Maintenance

 • ความสัมพันธ์ระว่าง Lean Manufacturing กับ Lean Maintenance
 • เป้าหมายของ Lean Maintenance
 • การนำ Lean maintenance มาปรับปรุงและพัฒนาในระยะยาว

คณะวิทยากร

อ.จุมพล เกียรติสุวรรณ์

ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา (Maintenance Manager) /IBM Storage Product Thailand
Hitachi Global Storage Technologies (Thailand)
มีประสบการณ์งานด้านภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปี
และเป็นวิทยากรให้กับองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ

วันที่จัด

21/04/2023

สถานที่จัด

Zoom Online

คุณสมบัติผู้สมัคร

รบกวนสมัครอบรมใน Link Google Form นะคะ

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ติดต่อสอบถาม คุณเยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์
โทร 0 2184 4600-9 ต่อ 500   E-mail: admineit05@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

บริหารงานซ่อมบำรุง-รุ่น-40.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร