รหัสอบรม:

การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง  

มาตรฐานการปฏิบัติระบบโทรทัศน์วงจรปิด

วันที่ 21-22 กันยายน 2566 เวลา 09.00-16.30 น. (วันพฤหัส-วันศุกร์)

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท

ซอยรามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลวง กรุงเทพฯ

จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ 

 

ทุกท่านจะต้องเตรียมมาด้วย

1.  โทรศัพท์มือถือ แบบ Smart Phone หรือ Tablet

2   Notebook (สำหรับงานออกแบบ ตรวจแบบ หรือตรวจรับงาน)

 • เอกสารที่จะได้รับ
 1. หนังสือ มาตรฐานปฏิบัติระบบโทรทัศน์วงจรปิด วสท.
 2. หนังสือ คู่มือการออกแบบ CCTV ชัดแน่
 3. เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน ระบบโทรทัศน์วงจรปิดมีใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งภาครัฐและเอกชน ในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การรักษาความปลอดภัย การจราจร งานในโรงงานอุตสาหกรรม ในอาคารบ้านเรือน ร้านค้า ได้มีการประยุกต์ใช้อย่างหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Video Analytic) ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไปจนถึงระดับการใช้งานในระบบอัตโนมัติ ระบบอัจฉริยะ (AI)

เป้าหมายหลักของการใช้ระบบโทรทัศน์วงจรปิด คือการให้ได้ “ภาพ” ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในยุคสังคมดิจิทัล ภาพเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาล อย่างไรก็ตาม  การใช้ภาพโทรทัศน์วงจรปิดในประเทศไทย ยังขาดมาตรฐานด้านการปฏิบัติ อีกทั้งไม่มีหน่วยงานที่จะให้ความรู้และให้การรับรองความถูกต้อง ในการนำโทรทัศน์วงจรปิดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จึงจัดอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง “มาตรฐานการปฏิบัติ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด” นี้ขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

 • วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้เข้าใจเรื่องมาตรฐานระบบโทรทัศน์วงจรปิด
  2. เพื่อให้เข้าใจหลักการออกแบบระบบโทรทัศน์วงจรปิด
  3. เพื่อให้สามารถออกแบบระบบโทรทัศน์วงจรปิดตามมาตรฐานมาตรฐานปฏิบัติฯ
  4. เพื่อให้สามารถตรวจรับงานระบบโทรทัศน์วงจรปิดได้ตามมาตรฐานปฏิบัติฯ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 (ภาคทฤษฎี)

08.30-09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00-09.30 น.        มาตรฐาน ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบเครือข่าย เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของผู้ติดตั้ง

โดย   คุณเตชิต  ทิวาเรืองรอง

09.30-10.30 น.        การออกแบบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามมาตรฐาน วสท.

– องค์ประกอบของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

– การออกแบบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

โดย   คุณปฐมพงศ์  วาระนุช

10.30-10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.        การออกแบบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามมาตรฐาน วสท. (ต่อ)

– องค์ประกอบของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

– การออกแบบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

โดย   คุณปฐมพงศ์  วาระนุช

12.00-13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.        การออกแบบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามมาตรฐาน วสท. (ต่อ)

– องค์ประกอบของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

– การออกแบบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

โดย   คุณปฐมพงศ์  วาระนุช

14.30-14.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.30 น.        ระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อ

โดย   คุณเตชิต  ทิวาเรืองรอง

 

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 (ภาคปฏิบัติ)

09.00-10.30 น.        การออกแบบ การติดตั้ง และการทดสอบระบบโทรทัศน์วงจรปิด

                          โดย   คุณสมชาย ประจักษ์สูตร์

10.30-10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.        การออกแบบ การติดตั้ง และการทดสอบระบบโทรทัศน์วงจรปิด (ต่อ)

โดย คุณพงศกร จันทวรรณ

12.00-13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.        การออกแบบ การติดตั้ง และการทดสอบระบบโทรทัศน์วงจรปิด (ต่อ)

โดย   คุณพงศกร จันทวรรณ

14.30-14.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.30 น.        การตรวจสอบระบบโทรทัศน์วงจรปิดด้วยเครื่องมือทดสอบ

โดย   คุณสมเกียรติ นิยมวัน

คณะวิทยากร

21-22/9-2566 มาตรฐานการปฏิบัติระบบโทรทัศน์วงจรปิด
 • รายนามวิทยากร

1      คุณเตชิต  ทิวาเรืองรอง

กรรมการร่างมาตรฐานปฏิบัติระบบโทรทัศน์วงจรปิด

2      คุณปฐมพงศ์  วาระนุช

กรรมการประจำมาตรฐานและกรรมการร่างมาตรฐานปฏิบัติระบบโทรทัศน์วงจรปิด

ผู้เขียนหนังสือ พื้นฐานการออกแบบระบบโทรทัศน์วงจรปิด

3      คุณสมชาย ประจักษ์สูตร์

กรรมการประจำมาตรฐานและกรรมการร่างมาตรฐานปฏิบัติระบบโทรทัศน์วงจรปิด

กรรมการผู้จัดการบริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด

4      คุณพงศกร  จันทวรรณ

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนเทคนิค บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด

5      คุณสมเกียรติ นิยมวัน

วิศวกรฝ่ายระบบ network  บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

วันที่จัด

21/09/2023

สถานที่จัด

วสท. ชั้น 4

คุณสมบัติผู้สมัคร

(2) กลุ่มเป้าหมาย
a. ผู้ผลิตผู้จำหน่ายระบบอุปกรณ์โทรทัศน์วงจรปิด
b. วิศวกรผู้ออกแบบระบบโทรทัศน์วงจรปิด
c. หัวหน้างานผู้ควบคุมการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด
d. ช่างผู้ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด
e. ช่างซ่อมบำรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิด
f. เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดเงื่อนไข คุณสมบัติ (TOR) เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างระบบโทรทัศน์วงจรปิด
g. กรรมการผู้ทำหน้าตรวจรับงานระบบโทรทัศน์วงจรปิด

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 12 ก.ย. 66
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บุคคลท้่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ ปิ่นสุวรรณ

รายละเอียดและใบสมัคร

โทรทัศน์วงจรปิด-แก้ไข7.pdf