รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
แนวทางการตรวจสอบเครื่องจักรกลหนักก่อนเข้าไซต์งาน
กรณีเครื่องจักรงานฐานราก รุ่นที่ 1

(Guide to Inspection for Heavy Machinery before use
[Case Foundation Work Machine])

วันที่ 21-22 มิถุนายน พ.ศ. 2567
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/gSYHSvsAqyoqDPBt8

หลักการและเหตุผล:
ปัจจุบันมีการใช้งานเครื่องจักรกลหนักในงานก่อสร้างหลายชนิด ซึ่งงานที่มีการใช้เครื่องจักรกลหนักจำนวนมาก คือ งานฐานราก เช่น เครื่องตอกเสาเข็ม เครื่องเจาะเสาเข็ม รถขุด รถบด รถเกรด รถบรรทุกคอนกรีต รถปั๊มคอนกรีต และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยทั่วไปมักจะพบว่าโครงการก่อสร้างยังขาดการบริหารจัดการเครื่องจักรกลหนัก รวมถึงการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักรกลหนักดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ตรวจสอบและผู้ที่ดูแลจะต้องมีความรู้ถึงหลักการบริหารจัดการ เทคนิคการตรวจสอบเครื่องจักรกลหนักสำหรับงานฐานราก ให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งสามารถบริหารจัดการเครื่องจักรกลหนักให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2564

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
• เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนด กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหนักในงานก่อสร้าง (งานฐานราก)
• เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการเครื่องจักรกลหนักในงานฐานรากอย่างเป็นระบบ
• เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบเครื่องกลหนักในงานฐานรากอย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อเป็นแนวทางการสร้างแบบตรวจสอบเครื่องจักรกลหนักในงานฐานรากให้สอดคล้องตามคู่มือผู้ผลิต

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
21 มิถุนายน 2567
ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 12:00
• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลหนักในงานฐานราก และงานอื่นๆ
• ประเภท และชนิดของเครื่องจักรกลหนักในงานฐานราก
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 • หลักการบริหารจัดการเครื่องจักรกลหนักในโครงการก่อสร้าง
• การจัดทำระบบการจัดการเครื่องจักรกลหนักในงานก่อสร้าง
• แนวทางการจัดทำทะเบียนเครื่องจักรกลหนัก
• แนวทางการจัดทำแบบตรวจสอบเครื่องจักรกลหนักในงานก่อสร้าง ตามคู่มือผู้ผลิต
16:00 – 16:30 ถาม – ตอบข้อสงสัย
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น.
22 มิถุนายน 2567

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 12:00 เทคนิคการตรวจสอบเครื่องจักรกลหนักในงานฐานราก
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 Work shop การจัดทำแบบตรวจสอบเครื่องจักรกลหนักตามคู่มือผู้ผลิต
16:00 – 16:30 ถาม – ตอบข้อสงสัย

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น.

คณะวิทยากร

อ.สายัณต์ ฉิมประดิษฐ

 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียอินสเปคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
 วิศวกรตรวจสอบเครน และวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานกับเครน
 ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง วสท.
 รองประธานอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.

อ.ภานุวัฒน์ ซังเจริญ

o Safety Engineer บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด
o เลขานุการ และคณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง

อ.สุธี กลีบทอง

o Project Safety Manager บริษัท Woodplc จำกัด

วันที่จัด

21/06/2024

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
- ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
- วิศวกรผู้ตรวจสอบ
- ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา
- ช่างเทคนิคผู้ดูแลการซ่อมบำรุง
- ผู้ควบคุมงานตรวจสอบปั้นจั่น
- ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก
- ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก และเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel : (02)184-4600 ต่อ 210
E-mail : saranrat@eit.or.th
FAX:(02)184-4662

รายละเอียดและใบสมัคร

แนวทางการตรวจสอบเครื่องจักรกลหนักก่อนเข-4.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร