รหัสอบรม:

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“เขียนแอปพลิเคชันให้ Androidด้วย MIT Appinventor ประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม” รุ่นที่ 1
วันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

เดิมใช้ชื่อหลักสูตร การเขียนโปรแกรมมิ่งเบื้องต้นด้วยบล็อกโปรแกรมมิ่ง MIT App inventor

เลื่อนมาจากวันที่ 21-22 ตุลาคม 2564

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/e67ggpGzST4RbMj2A

หลักการและเหตุผล:
เมื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาสู่สังคมยุคดิจิทัลในปัจจุบัน ทำให้การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทอย่างรวดเร็วและแพร่หลายในทุกองค์กร ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยีดังกล่าว ให้ก้าวทันยุคสมัยและวางแผนแนวทางได้ต่อไปในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีด้านข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ โปรแกรมมิ่ง โดยรวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อีกด้วย
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านแอปพลิเคชัน ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านการใช้งานระบบอีเซอร์วิส เน้นการเข้าถึงผ่านเทคโนโลยี ไม่ต้องเดินทางมาที่หน่วยงานหรือองค์กร มีรูปแบบฟอร์มหรือสายด่วนถึงผู้บริหาร เป็นช่่องทางการให้ความรู้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ประชาชน และเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นผ่านข้อมูลที่เชื่อมต่อบนแอปพลิเคชัน ลดการติดต่อทางโทรศัพท์ ที่ประชาชนต้องรอสายยาวนาน ทำให้องค์กรมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และประชาชนเข้าถึงได้
เครื่องมือฟรีออนไลน์ที่นำมาใช้ คือ MIT App inventor ซึ่งเป็นเว็บ IDE ที่ได้รับความนิยมว่า เป็นเครื่องมือสร้าง แอปพลิเคชันได้ดีมาก รองลงมาจาก Android Studio ด้วยความสะดวกที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยปัจจุบัน MIT เป็นผู้ดูแลและอัพเดทความสามารถอยู่ตลอดเวลา
ทางคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญตามที่กล่าวมา จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใรหัวข้อ “การเขียนโปรแกรมมิ่งเบื้องต้นด้วยบล็อกโปรแกรมมิ่ง” ขึ้น เพื่อได้เป็นตัวอย่างแอปพลิเคชัน บนมือถือ นำไปทดสอบในองค์กรหรือหน่วยงาน นำไปสู่แนวคิด การประยุกต์ใช้ และต่อยอดกับงานของตนในองค์กร อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
– เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีโปรแกรมมิ่ง
– เพื่อเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมมิ่งเบื้องต้นด้วยบล็อกโปรแกรมมิ่ง
– เพื่อสร้างแนวคิด ต่อยอด และประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
– ได้ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการปฎิบัติงานด้วยเทคโนโลยีโปรแกรมมิ่ง
– ได้วิธีการเขียนโปรแกรมมิ่งเบื้องต้นด้วยบล็อกโปรแกรมมิ่ง
– ได้แนวทางความคิดต่อยอด และประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องในองค์กรได้

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
16-17 ธันวาคม 2564

08.30 – 09.00    เข้าห้อง ZOOM
09:00 – 16:00
ความรู้เบื้องต้นของการเขียนโปรแกรมด้วยบล็อกโปรแกรมมิ่ง
โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมด้วยบล็อกโปรแกรมมิ่ง
การเขียนโปรแกรมด้วยบล็อกโปรแกรมมิ่งด้วยเครื่องมือฟรีออนไลน์
รู้จักกับ MIT App inventor
ความรู้เบื้องต้นสำหรับการเขียนแอป Component ต่างๆ
ความเข้าใจเรื่องของ Block
การส่งค่าตัวแปร
การวาง Component
App Cat
App TourThai
miniCalc
mp3
การฝึกปฏิบัติการ เวิร์คช็อป พื้นฐาน
แอปพลิเคชันเกม
tic tac toe
memory Game
Fling Game
การทำงานกับ เซ็นเซอร์
การทำงานกับ ฐานข้อมูล
การทำงานกับ กราฟ
การทำงานกับ AI โมเดล
ฯลฯ

***หมายเหตุ โครงร่างหลักสูตรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

** 10.30-10.45 และ 14.30-14.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

คณะวิทยากร

คุณภาณุภณ พสุชัยสกุล

วิทยากร บรรณาธิการบริหารนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์
บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด

ผู้จัดรายการวิทยุ FM 101 วันพุธ 06.30-07.00 น.
วันเสาร์ 11.00-12.00 น.

วิทยากรด้านซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทดแทน ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ วิทยากรด้านจัดทำบัญชีราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ

วันที่จัด

16/12/2021

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 10 ธ.ค. 64
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

เขียนแอปให้-Android-ด้วย-MIT-Appinventor-รุ่นที่-1.1.pdf