รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง  ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง  รุ่นที่ 7
ระหว่างวันที่  21-22 สิงหาคม 2564 (อบรมออนไลน์)
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.

หลักการและเหตุผล

การปรับสภาวะอากาศมีความสำคัญเนื่องจากประเทศไทยอยู่ในภูมิอากาศร้อนและชี้นผู้ที่อยู่ในห้องปรับอากาศจะรู้สึกสบายทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน   เพื่อให้วิศวกร ช่างเทคนิค และบุคคลทั่วไป ได้มีความรู้พื้นฐานพอเพียงในการสอบวิศวกรระดับภาคีพิเศษ หรือการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร ตลอดจนมีความเข้าใจในการออกแบบ การตรวจสอบการทำงานและการใช้งานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เห็นว่าหลักสูตรนี้เป็นประโยชน์   จึงได้จัดโครงการอบรมเรื่องระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง

กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม     เป็นวิศวกร ช่างเทคนิค หรือผู้สนใจทั่วไป

สมัครอบรมที่นี่

https://forms.gle/A7PxW8iz1swmEu2k7

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

08.30 – 09.00 น.          ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.          สารทำความเย็นและวัฏจักรการทำความเย็น

10.30 – 10.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.          ระบบปรับอากาศและประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็น

12.15 – 13.15 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.45 น.          Cooling Load

14.45 – 15.00 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30 น.          พัดลม เครื่องส่งลมเย็น และระบบท่อลม

                                บรรยายโดย รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

09.00 – 10.30 น.          Psychometric Chart

                              บรรยายโดย รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ

10.30 – 10.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.          ปั๊มน้ำ หอระบายความร้อน และสมรรถนะ

12.15 – 13.15 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.45 น.          ระบบท่อน้ำเย็นและท่อน้ำดับเพลิงและSystem Curve

14.45 – 15.00 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30 น.          การทดสอบการทำงานของปั๊มน้ำเย็นและปั๊มน้ำดับเพลิง

   บรรยายโดย รศ.ดร.จิตติน แตงเที่ยง

คณะวิทยากร

รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ
กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.

รศ.ดร.จิตติน แตงเที่ยง
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่จัด

21/08/2021

สถานที่จัด

วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

ระบบปรับอากาศ-ปั๊มน้ำ-รุ่น7.pdf