รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง   การตรวจสอบบนพื้นฐานของความเสี่ยง รุ่นที่ 1
(Risk based inspection (RBI))
ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน วสท.
ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

หลักการและเหตุผล
PRESSURIZED FIXED EQUIPMENT AND COMPONENTS มีความเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ด้วยกลไกความเสียหาย (DAMAGE MECHANISM) ตามชนิดวัสดุ ระดับภาระ (ความดัน และอุณหภูมิ) และสภาพแวดล้อม (สภาพการกัดกร่อน หรือความเป็นกรดด่าง เป็นต้น) ที่อัตราความเสื่อมสภาพที่แตกต่างกัน ซึ่งทั้งระดับและอัตราความเสื่อมสภาพที่วัดได้จากการตรวจสอบ จะใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบของแต่ละอุปกรณ์ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 วิธี ได้แก่ 1) TIME-BASED INSPECTION 2) CONDITION-BASED INSPECTION (HALF OF REMAINING LIFE) และ 3) RISK-BASED INSPECTION
แม้ว่า API 510, 570, 653 จะไม่ได้บังคับใช้แต่ก็อนุญาตให้ TIME-BASED INSPECTION หรือ CONDITION-BASED INSPECTION สามารถถูกทดแทนได้ด้วย RISK-BASED INSPECTION (RBI) ในการวางแผนการตรวจสอบและกำหนดรอบการตรวจสอบภายในจากเวลาที่ ค่าความเสี่ยง (RISK) ที่เพิ่มขึ้นตามระดับความเสื่อมสภาพที่สะสมตามเวลา จนกระทั้งมีค่ามากกว่าขีดจำกัดความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง (RISK) นี้สามารถคำนวณได้จากผลคูณระหว่างโอกาสความสียหาย (PROBABILITY OF FAILURE, POF) กับผลกระทบจากความเสียหาย (CONSEQUENCE OF FAILURE, COF) อันประกอบด้วยผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ (SAFETY AND HEALTH IMPACTS) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL IMPACTS) และผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ (ECONOMIC IMPACTS)
นอกเหนือจากความเข้าใจใน INTEGRITY OPERATING WINDOWS (IOWs) และ MANAGEMENT OF CHANGE (MOC) การจัดการMANAGEMENT OF INTEGRITY OF FIXED EQUIPMENT จึงรวม RBI เข้าไว้ในกระบวนการ ดังนั้นในการอบรมนี้ เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงหลักการดังกล่าว อันเป็นส่วนหนึ่งของระบบ MANAGEMENT OF INTEGRITY OF FIXED EQUIPMENT จึงประกอบด้วยเนื้อหา แนวทางในการตรวจสอบบนพื้นฐานของความเสี่ยง ตามมาตรฐาน API580 และ ASME PCC-3 และการประยุกต์ใช้ สำหรับภาชนะรับความดัน ตามมาตรฐาน API581 เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้ ได้แก่ RISK DRIVERS, SUITABLE INSPECTION METHODS, EXTEND OF INSPECTION, INSPECTION INTERVAL, RISK MITIGATION, EXTEND OF RESIDUAL RISK ไปพัฒนา หรือวางแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษา ให้มีความปลอดภัยและเสถียรภาพในการใช้งาน ด้วยต้นทุนทางการเงินขององค์กรในเชิงประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2562

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09:00 – 10:30 หลักการตรวจสอบบนพื้นฐานของความเสี่ยง (Risk Based Inspection, RBI) ตาม API580
10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:00 Program development process and system information assembly
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
14:30 – 14:45 พักรับประทานอาหารว่าง
14:45 – 16:00 เครื่องมือในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง ได้แก่ FMEA, Event trees, Fault trees

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2562

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09:00 – 10:30 API 581 – Part 1 Inspection planning using API RBI technology
10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:00 API 581 – Part 2 Determination of POF in an API RBI assessment
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 API 581 – Part 3 Determination of COF in an API RBI assessment
14:30 – 14:45 พักรับประทานอาหารว่าง
14:45 – 16:00 Inspection program development and sensitive analysis

คณะวิทยากร

ผศ.ดร.ปัญญา ขันธ์สุวรรณ

Education 1997, B.E. (Mechanical Engineering), Chulalongkorn University, Thailand
2004, M.E. (Materials Science and Engineering), Lehigh University, PA, USA
2007, Ph.D. (Materials Science and Engineering), Lehigh University, PA, USA

Scholarships 2001-2007, Thai Royal Government Scholarship for graduate study
2003-2007, Graduate Fellowship, Department of Materials Science and Engineering, Lehigh University, PA, USA

Awards Outstanding Graduate student in P/M research, PM2TEC 2003, Las Vegas, USA

Specialist Extended Defect Properties in Metals (Grain Boundary, Dislocation, Impurity, Precipitations), Fracture Mechanics, Failure Analysis, Electron Microscopy (SEM and TEM), Powder metallurgy

Field of interested Elevated-Temperature properties, Creep behavior, Grain boundary structure, Carbon Nanotube fabrication, Nanotechnology

วันที่จัด

21/03/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. /สมาคมหม้อน้ำฯ บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน วสท.
ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected] ,

รายละเอียดและใบสมัคร

03-21-22-RBI-1.pdf