รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ  ห้องประชุม M-718 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันออก 2
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

จุดประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทบทวนความรู้ และเนื้อหาที่จำเป็นเพื่อเป็นแนวทางในการสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิด โดย นายอิทธิพล เนธิยคุปต์ สิงขรแก้ว ประธานสาขาภาคตะวันออก 2
09.00 – 12.00 น. แนวทางการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ และเลื่อนขั้นเป็นสามัญวิศวกร
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. เนื้อหาที่ควรเตรียมตัวในการสอบ สำหรับวิศวกรโยธา

คณะวิทยากร

ดร.ธเนศ วีระศิริ

กรรมการบริการวิชาการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
กรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ สภาวิศวกร, ที่ปรึกษา อนุกรรมการคลินิกช่าง
นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วาระ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

วันที่จัด

21/05/2019

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม M-718 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันออก 2
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวสุพรรณีย์/นางสาวสราญรัตน์
โทร 02-184-4600-9 ต่อ 538, 504

รายละเอียดและใบสมัคร

ใบสมัคร-ภาคีพิเศษ-จ.ชลบุรี-2.jpg