รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง

กรณีศึกษาอุบัติเหตุจากหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน

วันที่ 21 เมษายน 2566
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
ร่วมกับ  สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/Bhgf3EzhURmpUuEY8

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีการใช้หม้อน้ำและภาชนะรับความดันในโรงงานอุตสาหกรรม ประมาณ 8,000 โรงงาน การระเบิดของหม้อน้ำและภาชนะรับความดันจากไอน้ำ อาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น ความบกพร่องของโครงสร้างรับความดัน ความบกพร่องของอุปกรณ์ควบคุมการทำงานและอุปกรณ์ความปลอดภัย ความบกพร่องของผู้ใช้งาน ตลอดจนความบกพร่องในการตรวจสอบและบำรุงรักษา ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของโรงงานและผู้อยู่ใกล้เคียง

กรณีศึกษาอุบัติเหตุหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน  เป็นเรื่องราวที่มาจากการสอบสวนอุบัติเหตุ ที่มุ่งหาสาเหตุโดยประมวลจากหลักฐานที่ตรวจพบในที่เกิดเหตุ การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ ประวัติการใช้งานและการบำรุงรักษา  และมีการนำผลการสอบสวนมากำหนดมาตรการป้องกันอย่างครบวงจร

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
21 เมษายน 2566

08.30 – 09.00 น.       ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.
กรณีศึกษาการระเบิดของโครงสร้างรับความดันหม้อน้ำแบบท่อไฟ

10.45 – 12.00 น.
กรณีศึกษาการระเบิดของโครงสร้างรับความดันหม้อน้ำแบบท่อน้ำ

13.00 – 14.30 น.
การระเบิดของห้องเผาไหม้
การระเบิดของภาชนะรับความดัน

14.45 – 16.00 น.
การเกิดอุบัติเหตุในขณะซ่อมบำรุงหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน

16.00 – 16.30 น.       ถาม-ตอบ

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ เวลา 14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

คณะวิทยากร

อ.ศุภวัฒน์ ธาดาจารุมงคล

– อดีตผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
– นายกสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย 2558-2560
– ประธานคณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

วันที่จัด

21/04/2023

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./ สมาคมหม้อน้ำฯ บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 526
E-mail : saranrat@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

2566-กรณีศึกษาอุบัติเหตุจากหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน-2.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร