รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง

กรณีศึกษาอุบัติเหตุจากหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน

วันที่ 23 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

จัดโดย  คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
ร่วมกับ  สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

**เลื่อนมาจากวันที่ 21 เมษายน 2566**

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/Bhgf3EzhURmpUuEY8

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีการใช้หม้อน้ำและภาชนะรับความดันในโรงงานอุตสาหกรรม ประมาณ 8,000 โรงงาน การระเบิดของหม้อน้ำและภาชนะรับความดันจากไอน้ำ อาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น ความบกพร่องของโครงสร้างรับความดัน ความบกพร่องของอุปกรณ์ควบคุมการทำงานและอุปกรณ์ความปลอดภัย ความบกพร่องของผู้ใช้งาน ตลอดจนความบกพร่องในการตรวจสอบและบำรุงรักษา ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของโรงงานและผู้อยู่ใกล้เคียง

กรณีศึกษาอุบัติเหตุหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน  เป็นเรื่องราวที่มาจากการสอบสวนอุบัติเหตุ ที่มุ่งหาสาเหตุโดยประมวลจากหลักฐานที่ตรวจพบในที่เกิดเหตุ การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ ประวัติการใช้งานและการบำรุงรักษา  และมีการนำผลการสอบสวนมากำหนดมาตรการป้องกันอย่างครบวงจร

ค่าลงทะเบียน

(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารการบรรยาย
และ วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)  

Onsite

Online

สมาชิก  วสท./สมาคมหม้อน้ำฯ

2,500 บาท

1,200 บาท

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป

3,000 บาท

1,500 บาท

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
23 มิถุนายน 2566

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน (สำหรับผู้อบรม Onsite)  เข้าระบบ ZOOM (สำหรับผู้เข้าอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

09.00 – 10.30 น.
กรณีศึกษาการระเบิดของโครงสร้างรับความดันหม้อน้ำแบบท่อไฟ

10.45 – 12.00 น.
กรณีศึกษาการระเบิดของโครงสร้างรับความดันหม้อน้ำแบบท่อน้ำ

13.00 – 14.30 น.
การระเบิดของห้องเผาไหม้
การระเบิดของภาชนะรับความดัน

14.45 – 16.00 น.
การเกิดอุบัติเหตุในขณะซ่อมบำรุงหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน

16.00 – 16.30 น.       ถาม-ตอบ

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ เวลา 14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

คณะวิทยากร

อ.ศุภวัฒน์ ธาดาจารุมงคล

– อดีตผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
– นายกสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย 2558-2560
– ประธานคณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

วันที่จัด

23/06/2023

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 526
E-mail : saranrat@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

2566-กรณีศึกษาอุบัติเหตุจากหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน-5.pdf