รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสากล
(Basic Design of Lifting Equipment) รุ่นที่ 5
วันเสาร์ที่ 25  กรกฎาคม  พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

**คอนเฟิร์มจัดอบรม**

(เลื่อนมาจากวันที่ 21 มีนาคม 2563)

หลักการและเหตุผล:
ปัจจุบันในประเทศไทยมีการใช้อุปกรณ์สำหรับการยกที่ทำกันขึ้นมาใช้งานกันเอง โดยไม่ได้ใช้หลักการทางด้านวิศวกรรมที่ถูกต้อง ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ช่วยยกที่ใช้สำหรับการยกกับปั้นจั่น/เครนนั้น ไม่ได้มีเพียงอุปกรณ์ช่วยยกมาตรฐาน เช่น ห่วงใส่สลัก (Shackle), ห่วงยก (Eye Bolt), โซ่ยก (Chain Sling) ที่ผลิตเป็นมาตรฐานและมีการใช้งานกันโดยทั่วไป แต่ยังมีอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีการออกแบบเฉพาะงาน เพื่อการยกเคลื่อนย้ายที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เช่น คานสำหรับยกตู้คอนเทนเนอร์, Spreader bar, Lifting Beam และ หูยก ที่ใช้ในการยกชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ และมีลักษณะที่ยาวกว่าชิ้นงานประเภทอื่นๆ หรือจะเป็น C-Hook ที่มักจะใช้กันในการยกเหล็กแผ่นม้วน Coil ที่ช่วยทำการยกให้ง่ายขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มมากขึ้น
ในการออกแบบอุปกรณ์การยกที่ได้มาตรฐาน จำเป็นต้องอาศัยคณิตศาสตร์และความรู้ทางด้านวิศวกรรมในการออกแบบ ทำให้ต้องอาศัยทักษะในการออกแบบอย่างมาก เพราะหากไม่ออกแบบตามความรู้ด้านวิศวกรรมที่ถูกต้องอาจจะก่อห้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานได้ หรืออาจจะทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายจำนวนมากโดยไม่จำเป็น
ทาง วสท. ได้จัดให้มีหลักสูตรเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ได้จริง ในการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยก ประเภท Lifting beam, Spreader Bar, ถาดสำหรับรองรับน้ำหนัก และหูยก (Pad Eye, Lifting Lug)

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
1. เพื่อสามารถคำนวณหาแรงที่กระทำ Spreader Bar, Pad Eye, ถาดรองรับน้ำหนักได้
2. เพื่อสามารถคำนวณหา Stress ต่างๆ ที่กระทำ Spreader Bar, Pad Eye, ถาดรองรับน้ำหนักได้
3. เพื่อสามารถออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการยก และสามารถใช้วิศวกรรมการตรวจสอบย้อนกลับ (Reverse Engineering)
เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์การยกได้
4. เพื่อสามารถเรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบ, คำนวณ, ตรวจสอบ และ Load Test ก่อนนำมาใช้จริงได้
5. เพื่อเรียนรู้มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยก เช่น ASME BTH1-2005

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2563

09:00 – 12:00
o พื้นฐานของแรง,ความเค้น, ความเครียด ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ช่วยยก
o มาตรฐานการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกที่ใช้กับเครน ของ ASME
o การออกแบบ Pad Eye และ หูยก (Lifting Lug)
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 o การออกแบบ Spreader Bar, Lifting Beam, Lifting Bar
o การออกแบบถาดสำหรับรองรับน้ำหนัก

คณะวิทยากร

นายธราธิป อัมพะลพ

o กรรมการผู้จัดการ บจก.เครนโปรเฟสชั่นนอล
o วศ.บ. เครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
o วิทยากร หลักสูตรออกแบบปั่นจั่น รุ่นที่ 1 และ 2
o อ.พิเศษรับเชิญ ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
o วิทยากรหลักสูตร Mechanic of Lifting วสท. และ ชมรมวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

วันที่จัด

25/07/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
 วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
 ผู้ควบคุมการใช้งานเครน-งานเครื่องกล
 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครน-งานเครื่องกล
 ช่างเทคนิค นายช่าง ปวช. ปวส.,
 ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected] หรือสมัครออนไลน์ที่ www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

07-25-พื้นฐานการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยก-รุ่น-5-เลื่อน.pdf