รหัสอบรม:

อบรมและ Workshop
การเพิ่มพูนความรู้ด้านวิศวกรรม เพื่อขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ
และเลื่อนขั้นเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา จ.สงขลา

วันที่ 28 สิงหาคม 2563
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา

จัดโดย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ วสท. สาขาภาคใต้ 2 และ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา

หลักการและเหตุผล
       วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นหน่วยงานซึ่งตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางวิชาชีพและวิชาการ ตลอดจนชี้นำทางด้านวิศวกรรม แก่สังคม เพื่อพัฒนางานด้านวิศวกรรมของประเทศไทย ตลอดจนก่อให้เกิดความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่วิศวกรทั่วไป สำหรับงานวิชาชีพด้านวิศวกรรม เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้างสรรค์ความเจริญสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ และความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ดังนั้นเพื่อรักษาทั้งเกียรติ ศักดิ์ศรี และความไว้วางใจที่สาธารณชนมอบให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม วิศวกรจึงต้องมีความพร้อมในเรื่องของความรู้ คุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งการพัฒนาความสามารถของตนเอง เพื่อก้าวสู่การเป็นระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และระดับสามัญวิศวกร

ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเพิ่มพูนความรู้ด้านงานวิศวกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงดำเนินการจัดโครงการ อบรมและ Workshop การเพิ่มพูนความรู้ด้านวิศวกรรม เพื่อขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ และเลื่อนขั้นเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ และอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม ได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลไปอบรมที่ส่วนกลาง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ Workshop การเขียนผลงานเพื่อขอเลื่อนขั้นเป็นสามัญวิศวกร หรือขอใบอนุญาตฯ ภาคีวิศวกร
  2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ได้เข้าใจในหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร สาขาโยธา
  3. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม ให้ก้าวสู่การเป็นระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร
  4. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม และบริเวณใกล้เคียง ไม่ต้องเดินทางไกลไปอบรมตามสถานที่ที่ส่วนกลางจัดขึ้น

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
28 สิงหาคม 2563

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น. บรรยาย หลักเกณฑ์ แนวทางการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีพิเศษ
และสามัญวิศวกร สาขาโยธา

10.45 – 12.00 น. Workshop การเขียนผลงาน

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น. Workshop การเขียนผลงาน (ต่อ)

หมายเหตุ : พักเบรก 10.30 – 10.45 น.
และ 14.30 – 14.45 น.

คณะวิทยากร

28 สิงหาคม 2563

ดร.ธเนศ  วีระศิริ
นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายสุวิช  ลิ่มทอง
กรรมการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

วันที่จัด

28/08/2020

สถานที่จัด

ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
บุคคลทั่วไป/ราชการ บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ วสท. สาขาภาคใต้ 2 และ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel : 02-184-4600-9 ต่อ 526
Fax ; 02-184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

1.2โครงการอบรมและ-Workshop-new-รวม-ตัดภาค.pdf