รหัสอบรม:

โครงการอบรมเรื่อง
“ทบทวนความรู้ สำหรับผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ” รุ่นที่ 2
วันที่ 20 เมษายน 2566
เวลา 09.00 – 16.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
จัดโดย คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำหม้อน้ำ ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/VSXAqNa1wZQb6pmF9

หลักการและเหตุผล
หม้อน้ำและการผลิตไอน้ำเพื่อการใช้งานในการผลิตและบริการต่าง ๆ ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและในสถานประกอบการภาคธุรกิจบริการ เนื่องจากการที่หม้อน้ำทำงานภายใต้อุณหภูมิและความดันที่สูงมาก ประกอบกับการที่หม้อน้ำ จะสามารถทำงานได้นั้นจำเป็นต้องมีระบบและอุปกรณ์ประกอบอีกเป็นจำนวนมาก เช่น อุปกรณ์ความปลอดภัย สัญญาณเตือนภัย ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำป้อน ระบบเชื้อเพลิงและการเผาไหม้ ระบบการจัดการพลังงาน ดังนั้นความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ การใช้ไอน้ำและการผลิตไอน้ำ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ดังนั้นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำจึงควรศึกษาหาความรู้ ทำความเข้าใจ และเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานและการควบคุมหม้อน้ำและระบบไอน้ำที่ถูกต้อง ทันสมัย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายแก่ตัวหม้อน้ำ และระบบที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอ
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. 2559
ข้อ 4 หม้อน้ำที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง ได้แก่หม้อน้ำดังต่อไปนี้
(1) หม้อน้ำแบบท่อน้ำที่มีอัตราการผลิตไอน้ำตั้งแต่ 20 ตันต่อชั่วโมงขึ้นไป
(2) หม้อน้ำที่ใช้ความร้อนจากกระบวนการผลิต ( Process Boiler หรือ Process Steam Generator ) ทุกอัตราการผลิตไอน้ำ โดยหากหม้อน้ำดังกล่าวหยุดการใช้งานจะทำให้กระบวนการผลิตไม่สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้
ข้อ 6 ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่จะขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง ต้องมีแผนการฝึกอบรมทบทวนหรือการพัฒนาความรู้ผู้ควบคุมหม้อน้ำ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำ ได้แก่ กฎหมาย มาตรฐาน เทคโนโลยี ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หรือพลังงาน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยผู้ให้การฝึกอบรมต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีประสบการณ์ในเรื่องที่ให้การฝึกอบรมอย่างน้อย 7 ปี หรือได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมทบทวนหรือการพัฒนาความรู้ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำดังต่อไปนี้
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
2. มาตรฐานหม้อน้ำของไทย มาตรฐานหม้อน้ำสากล มาตรฐานการตรวจหม้อน้ำแบบท่อไฟ (Fire Tube)
3. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง, สมาร์ทบอยเล่อร์
4. ความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ การบำรุงรักษาหม้อน้ำและอุปกรณ์ กรณีศึกษาอุบัติเหตุ
5. เชื้อเพลิง อุปกรณ์การเผาไหม้ มลพิษ ของเสีย และการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการใช้หม้อน้ำ
6. ประสิทธิภาพหม้อน้ำและการประหยัดพลังงาน

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
20 เมษายน 2566

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

08.30 – 09.00 น.    เข้าระบบ ZOOM

09.00 – 12.00 น.    Part I กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

Part II มาตรฐานหม้อน้ำของไทย มาตรฐานหม้อน้ำสากล มาตรฐานการตรวจหม้อน้ำแบบท่อไฟ (Fire Tube)

Part III เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง,,สมาร์ทบอยเล่อร์

12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.    Part IV ความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ การบำรุงรักษาหม้อน้ำและอุปกรณ์

Part V เชื้อเพลิง อุปกรณ์การเผาไหม้ มลพิษ ของเสีย และการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการใช้หม้อน้ำ

Part VI ประสิทธิภาพหม้อน้ำและการประหยัดพลังงาน

Part VII หม้อน้ำ กับ BCG MODEL

คณะวิทยากร

ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว

หัวหน้าศูนย์บริการวิศวกรรม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กรรมการ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทยรรม

วันที่จัด

20/04/2023

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
2. ผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่กฎหมายกำหนดให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำได้
3. ฝ่ายซ่อมบำรุงหม้อน้ำ ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการพลังงาน ผู้ให้บริการด้านหม้อน้ำ
4. เจ้าของกิจการ
5. ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./สมาชิกสมาคมหม้อน้ำฯ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำหม้อน้ำ ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สราญรัตน์ พงษ์ต้น
โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 526
e-mail : saranrat@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

ทบทวนความรู้-สำหรับผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ-2566-new-2.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร