รหัสอบรม:

โครงการอบรมเรื่อง
การออกแบบและก่อสร้างอาคารพักอาศัย (รวมงานระบบ) รุ่นที่ 13
(การออกแบบอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น)
ระหว่างวันที่ 20 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมถสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล
ตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 ได้กำหนด ลักษณะ ประเภท และขนาดของงาน “วิศวกรรมควบคุม” ไว้หลากหลาย ซึ่ง ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทั่วไปพบว่าหลายๆ โครงการเป็นงานที่นอกเหนือจากที่ระบุใน พ.ร.บ. ฉบบนี้ หรืออาจ เรียกว่า “งานวิศวกรรมไม่ควบคุม” ซึ่งเป็นงานที่ใกล้ตัวและพบเห็นได้บ่อย เช่น อาคารพักอาศัย 2 ชั้น, เสาเข็มยาวน้อยกว่า 6 เมตร, นั่งร้านที่มีความสูงน้อยกว่า 4 เมตร เป็นต้น ซึ่งงานออกแบบเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม
อย่างไรก็ตามงานวิศวกรรมไม่ควบคุมเหล่านี้ ยังคงต้องมีความมั่นคงปลอดภัย และมีคุณภาพ เช่นเดียวกัน บุคลากรที่ทำงานจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบเหมือนกับการได้รับใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุม ดังนั้นวิศวกรรม สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม จึงมีแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพให้กับบุคลากรที่ทำงาน “วิศวกรรมไม่ควบคุม” เพื่อใช้ใน การออกแบบ อาคารพักอาศัย โดยเน้นให้ความรู้ด้านวิศวกรรมสำหรับนำไปใช้ในงานจริงได้

วัตถุประสงค์
 เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องอัน
ได้แก่ วิศวกร สถาปนิก ผู้ดำเนินการก่อสร้าง และช่างเทคนิค
 เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกร เป็นระดับสามัญวิศวกรของสภาวิศวกร

กลุ่มเป้าหมาย
วิศวกรหรือสถาปนิก ช่าง/ ผู้รับเหมางานก่อสร้าง รวมทั้งผู้ที่สนใจในความรู้พื้นฐานในการสร้างอาคารพักอาศัย

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 20 มิถุนายน 2562

08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-12.00  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและก่อสร้างอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น
 ความรู้เบื้องต้นในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก
12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-16.30  ความรู้เบื้องต้นในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อ)
 การคำนวณออกแบบโครงหลังคาเหล็ก
วิทยากรโดย รศ.ดร.สถาพร โภคา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 21 มิถุนายน 2562

09.00-12.00  ความรู้เรื่องการคำนวณออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
(เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการคำนวณออกแบบแผ่นพื้น คาน เสา และฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเน้นสำหรับอาคารพักอาศัย)
12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-16.30  วิธีการคำนวณออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเชิงปฏิบัติการ
(ตัวอย่างการคำนวณออกแบบแผ่นพื้น คานเสา และฐาน ราก โดยเน้นทางปฏิบัติ
วิทยากรโดย ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 22 มิถุนายน 2562

09.00-10.15  ปัญหาที่พบในงานก่อสร้างและแนวทางแก้ไข
วิทยากรโดย นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข บริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด
10.30-12.15  ความรู้ในการออกแบบ การตอก และเจาะเสาเข็มขนาดเล็ก
วิทยากรโดย ดร.ชาญชัย ทรัพย์มณีวงศ์
12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-16.30  ข้อแนะนำการคำนวณออกแบบ (Design Tip) และรายละเอียด การเสริมเหล็กงานโครงสร้างคอนกรีตสำหรับอาคารพักอาศัย (เนื้อหาเกี่ยวจ้องกับข้อแนะนำในการคำนวณออกแบบแผ่นพื้นคาน เสา และฐานราก รายละเอียดเสริมเหล็ก การหยุดเหล็กเสริม ระยะฝัง และระยะทางของเหล็กเสริม)
วิทยากรโดย นายอนุชิต เจริญศุภกุล บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 23 มิถุนายน 2562

09.00-10.30  ความรู้ในงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศเบื้องต้น (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่วิศวกรเครื่องกล)
(เนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกใช้ ระบบระบายอากาศ และการคำนวณหาเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานการออกแบบงานระบบปรับอากาศ รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ในงานระบบดังกล่าว)
วิทยากรโดย นายทันพงศ์ หาเรือนชีพ บริษัท โอนเกนอร์ จำกัด (มหาชน)
10.30-12.15  การออกแบบระบบประปาและสุขาภิบาล
(สำหรับผู้ที่ไม่ใช่วิศวกรเครื่องกล และสิ่งแวดล้อม) (เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการออกแบบงาน สุขาภิบาลรวมถึงการเลือกใช้งาน อุปกรณ์ระบบดังกล่าวในการใช้งานอาคาร การเลือกใช้ระบบประปาและสุขาภิบาล รวมถึงการ วางระบบท่อของประปาและสุขาภิบาล
วิทยากรโดย นายยงยุทธ วงศ์ประภาธิวัฒน์ วิศวกรอิสระ
12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-16.30  ความรู้ในงานระบบไฟฟ้าเบื้องต้น (สำหรับผู้มี่ไม่ใช่วิศวกรไฟฟ้า)
การออกแบบระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 1 เฟส , 3 เฟส และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
(เนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบงานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ รวมถึงการเลือกใช้งานอุปกรณ์งานระบบดังกล่าว
ในการใช้งานอาคาร การเขียน Single Line Diagram, Load Schedule)
วิทยากรโดย นายวิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์ บริษัท วัตตส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

คณะวิทยากร

วันที่จัด

20/06/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 15 มิ.ย. 62
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมถสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

06-20-23-ออกแบบอาคาร3ชั้น-รุ่น13.pdf