รหัสอบรม:

โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 29
ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักการและเหตุผล
ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2551 “ข้อ7 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ตามงานประเภทและขนาดที่ระบุในใบอนุญาต” วิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทยฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารทั้งในส่วนของงานราชการและเอกชนส่วนใหญ่ ยังไม่มี ใบประกอบวิชาชีพตามข้อบังคับของสภาวิศวกร อันจะเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับทั้งที่ยังต้องทำงานในส่วนดังกล่าวอยู่ อีกทั้งเพื่อเป็นการอบรมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการทำงานยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้จัดอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการอบรมพื้นฐานด้านวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงานการก่อสร้างอาคาร
2. เป็นกรอบความรู้เพื่อขอใบอนุญาตภาคีพิเศษกับสภาวิศวกร
3. เป็นโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรม

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ,มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม
การเตรียมตัวสำหรับการยื่นขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ

– หลักเกณฑ์การยื่นเอกสาร
– หลักเกณฑ์การยื่นผลงาน
– การเตรียมตัวเพื่อการสอบสัมภาษณ์
– การกรอกแบบฟอร์ม

โดย คุณประสงค์ ธาราไชย
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. พื้นฐานความรู้ทฤษฎีโครงสร้าง และส่วนที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงาน
โดย รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะพรบ. สภาวิศวกร

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2562

09.00 – 12.00 น. พื้นฐานความรู้ทฤษฎีโครงสร้าง และส่วนที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงาน
โดย รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. พื้นฐานความรู้ทฤษฎีโครงสร้าง และส่วนที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงาน
โดย รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2562

09.00 – 12.00 น. พื้นฐานความรู้ด้านกลศาสตร์วัสดุ และส่วนที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงาน
โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. พื้นฐานความรู้ด้านกลศาสตร์ดินและส่วนที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงาน
โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ

คณะวิทยากร

โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 29
คุณประสงค์ ธาราไชย
รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ
ดร.ธเนศ วีระศิริ

วันที่จัด

20/03/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุมอาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 12 มี.ค. 62
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Tel: 02) 184-4600-9 ต่อ 527 Fax : (02) 184-4597 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ภาคึพิเศษ-รุ่น29-20-22มีค62.pdf