รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 34
ระหว่างวันที่ 20 – 21 ตุลาคม  2561
(เดิม   วันที่ 22-23 กันยายน 2561)
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
*******************************************************************************

ระบบท่อภายในอาคาร (Plumbing System) เป็นงานระบบวิศวกรรมที่มีความสำคัญต่อผู้ใช้อาคารทางด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย การประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การออกแบบระบบท่อภายในอาคารที่ถูกต้อง จะต้องอ้างอิงกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น วสท. ASPE UPC และคู่มือของผู้ผลิตจะทำให้ประหยัดค่าก่อสร้าง ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการวิชาการสาขาเครื่องกล วสท. จึงจัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้ วิศวกรผู้ออกแบบ วิศวกรควบคุมงาน วิศวกรอำนวยการติดตั้งและใช้งาน ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้มีความเข้าใจการออกแบบระบบท่อในอาคารอย่างถูกต้อง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 20 ตุลาคม 2561

08.15-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. บทนำ
การออกแบบระบบท่อประปา
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. การออกแบบระบบท่อประปา (ต่อ)
การเพิ่มแรงดันให้ระบบน้ำ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. การออกแบบระบบท่อระบายน้ำ
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น. การออกแบบระบบท่อระบายน้ำ (ต่อ)
การออกแบบระบบท่อระบายน้ำฝน

วันที่ 21 ตุลาคม 2561

08.15-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. การออกแบบระบบน้ำร้อน
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. การออกแบบระบบท่อแก๊สหุงต้ม
การออกแบบระบบระบบสระว่ายน้ำ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. Workshop
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น. Workshop (ต่อ) และถามตอบ

คณะวิทยากร

นายวันชัย บัณฑิตกฤษดา

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประสบการณ์การทำงาน ออกแบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัยและการตรวจสอบ
การออกแบบระบบดับเพลิงด้วยน้ำ และการตรวจสอบ Life Safety Code

วันที่จัด

20/10/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

10-20-21-ระบบท่อภายในอาคาร-34.pdf