รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า

(ภายนอกและภายใน) รุ่นที่ 2/2564    *** เปลี่ยนเป็นออนไลน์

วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2564 (วันศุกร์-วันเสาร์)

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

 

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

 

 

ตรวจสอบรายชื่อ  คลิกที่นี่

 

จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

www.eit.or.th

 

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันได้มี กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันฟ้าผ่าอาคาร เช่น กฎกระทรวงของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงงาน และกระทรวงพลังงาน ออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมาย ดังนั้นในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและเข้าถึง หลักการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าที่ถูกต้องตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และมาตรฐาน IEC 62305  นอกจากนั้นผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจถึงค่าต่างๆ และความหมายของคุณสมบัติต่างๆ ของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ วิธีการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ ตามมาตรฐาน IEC 61643-1 , EN 61643-11

 

วิทยากร

¬ นายชานศ  นันทวิสัย  บริษัท บลูสโตน จำกัด

¬ นายราเชษฐ์  บุตรโพธิ์  บริษัท ซัม โซลูชั่น จำกัด

 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

08:30-09:00 น.     ลงทะเบียน

09:00-10:30 น.     ความเข้าใจพื้นฐานของต้นเหตุการเกิดเสิร์จจากฟ้าผ่า สวิตชิง รูปแบบระบบสายดินตามมาตรฐาน

10:45-12:00 น.     การออกแบบการป้องกันฟ้าผ่าภายในตามมาตรฐานของ วสท. และ IEC 62305 โดยคำนึงถึง

ย่านป้องกัน

12:00-13:00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30 น.     วิธีการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จตามมาตรฐาน IEC 61643-11 (ด้านไฟฟ้ากำลัง)

14:30-16:00 น.     การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการป้องกัน

16:00-16:30        ถาม-ตอบ

บรรยายโดย  นายชานศ  นันทวิสัย

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

08:30-09:00 น.     ลงทะเบียน

09:00-12:00 น.     ความรู้พื้นฐานของการป้องกันฟ้าผ่า

 • การเกิดขึ้นของฟ้าผ่า
 • มาตรฐานและกฎกระทรวงเกี่ยวข้องกับการป้องกันฟ้าผ่า
 • ส่วนประกอบของระบบป้องกันฟ้าผ่า

¬  ระบบตัวนำล่อฟ้า

¬  ระบบตัวนำลงดิน

¬  ระบบรากสายดิน

¬  ระยะการแยก

¬  การประสานให้ศักย์เท่ากันของระบบป้องกันฟ้าผ่า

12:00-13:00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-16:30 น.     การออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า

 • การบริหารความเสี่ยง
 • การเลือกระดับการป้องกันฟ้าผ่า
 • วัสดุและอุปกรณ์การติดตั้งของระบบป้องกันฟ้าผ่า
 • ตัวอย่างการออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า

บรรยายโดย  นายราเชษฐ์  บุตรโพธิ์

 

หมายเหตุ:   เวลา 10.30-10.45, 14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง – เครื่องดื่ม

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

08:30-09:00 น.    ลงทะเบียน

09:00-10:30 น.     ความเข้าใจพื้นฐานของต้นเหตุการเกิดเสิร์จจากฟ้าผ่า สวิตชิง รูปแบบระบบสายดินตามมาตรฐาน

10:45-12:00 น.     การออกแบบการป้องกันฟ้าผ่าภายในตามมาตรฐานของ วสท. และ IEC 62305 โดยคำนึงถึง

ย่านป้องกัน

12:00-13:00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30 น.     วิธีการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จตามมาตรฐาน IEC 61643-11 (ด้านไฟฟ้ากำลัง)

14:30-16:00 น.     การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการป้องกัน

16:00-16:30        ถาม-ตอบ

บรรยายโดย  นายชานศ  นันทวิสัย

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

08:30-09:00 น.     ลงทะเบียน

09:00-12:00 น.     ความรู้พื้นฐานของการป้องกันฟ้าผ่า

 • การเกิดขึ้นของฟ้าผ่า
 • มาตรฐานและกฎกระทรวงเกี่ยวข้องกับการป้องกันฟ้าผ่า
 • ส่วนประกอบของระบบป้องกันฟ้าผ่า

¬  ระบบตัวนำล่อฟ้า

¬  ระบบตัวนำลงดิน

¬  ระบบรากสายดิน

¬  ระยะการแยก

¬  การประสานให้ศักย์เท่ากันของระบบป้องกันฟ้าผ่า

12:00-13:00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-16:30 น.     การออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า

 • การบริหารความเสี่ยง
 • การเลือกระดับการป้องกันฟ้าผ่า
 • วัสดุและอุปกรณ์การติดตั้งของระบบป้องกันฟ้าผ่า
 • ตัวอย่างการออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า

บรรยายโดย  นายราเชษฐ์  บุตรโพธิ์

 

หมายเหตุ:   เวลา 10.30-10.45, 14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง – เครื่องดื่ม

คณะวิทยากร

20-21/8/2564 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน) รุ่นที่ 2

วิทยากร

¬ นายชานศ  นันทวิสัย  บริษัท บลูสโตน จำกัด

¬ นายราเชษฐ์  บุตรโพธิ์  บริษัท ซัม โซลูชั่น จำกัด

วันที่จัด

20/08/2021

สถานที่จัด

ชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 13 ส.ค. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า-ภายนอก-ภายใน-2-2563-แก้ไขเป็นออนไลน์1.pdf