รหัสอบรม:

หลักสูตรอบรม EIT Mini Civil รุ่นที่ 6

ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 6 สิงหาคม 2566 (เรียนรวม 8 วิชา)

เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

(อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์)

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรียนแยกวิชา

วิชาที่ 7   ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้   

ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และอบรมออไนลฯ์ผ่านโปรแกรม ZOOM

**เลื่อนมาจากวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2566**

         **********************

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/xeSjr6WChYD7vq9J6

 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันมีบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเกิดก่อตั้งขึ้นเป็นจำนวนมาก ความต้องการในตัววิศวกรสาขาโยธาจึงเพิ่มมากขึ้น ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้างนั้น อาจไม่ได้สำเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธามาก่อน แต่ต้องทำงานร่วมกับผู้รับเหมา ซึ่งบุคลากรเหล่านี้มีความตั้งใจและบางท่านอาจจะมีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมโยธาเป็นอย่างมากแต่ขาดความรู้พื้นฐานทางด้านทฤษฎี อย่างเพียงพอ ทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

วสท. เล็งเห็นความสำคัญเหล่านี้ จึงได้เปิด อบรมหลักสูตร EIT MINI CIVIL ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความเข้าใจสามารถปฏิบัติ ควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจงานด้านวิศวกรรมโยธาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดความรู้ในการสอบภาคีพิเศษได้อีกด้วย ตลอดจนการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ด้านงานก่อสร้าง-ต่อเติม
 2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนหรือร่วมกับวิศวกรโยธาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการก่อสร้าง
 4. เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา
 5. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านก่อสร้าง ตลอดจนนำปัญหาทางวิศวกรรมที่เกิดขึ้นนำมาเป็นหัวข้อในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไป

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
15-16 กรกฎาคม 2566

08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน  / เข้าระบบ ZOOM

09.00 – 16.00 น.    บรรยาย วิชาที่ 8 ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้

 • โครงสร้างเหล็ก
 • ชนิดของฐานรากและการเลือกใช้
 • ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้
 • การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
 • การทดสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม
 • ปัญหาและสาเหตุที่เกิดจากเสาเข็ม
 • ระบบกันดินพื่อการก่อสร้างชั้นใต้ดิน
 • พื้นคอนกรีตอัดแรง

โดย    อาจารย์สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

หมายเหตุ       พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.

คณะวิทยากร

อาจารย์สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่จัด

15/07/2023

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

นายช่าง (ปวช./ปวส.)
วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ
เจ้าของกิจการรับเหมาก่อสร้าง

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
โทร. 0-2184-4600-9 ต่อ 526
Email : saranrat@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-EIT-Mini-Civil-6-NEW1.-12.pdf