รหัสอบรม:

หลักสูตรอบรม EIT Mini Civil รุ่นที่ 6

ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 6 สิงหาคม 2566 (เรียนรวม 8 วิชา)

เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

(อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์)

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรียนแยกวิชา

วิชาที่ 5   การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน  

ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

         **********************

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/xeSjr6WChYD7vq9J6

 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันมีบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเกิดก่อตั้งขึ้นเป็นจำนวนมาก ความต้องการในตัววิศวกรสาขาโยธาจึงเพิ่มมากขึ้น ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้างนั้น อาจไม่ได้สำเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธามาก่อน แต่ต้องทำงานร่วมกับผู้รับเหมา ซึ่งบุคลากรเหล่านี้มีความตั้งใจและบางท่านอาจจะมีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมโยธาเป็นอย่างมากแต่ขาดความรู้พื้นฐานทางด้านทฤษฎี อย่างเพียงพอ ทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

วสท. เล็งเห็นความสำคัญเหล่านี้ จึงได้เปิด อบรมหลักสูตร EIT MINI CIVIL ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความเข้าใจสามารถปฏิบัติ ควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจงานด้านวิศวกรรมโยธาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดความรู้ในการสอบภาคีพิเศษได้อีกด้วย ตลอดจนการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ด้านงานก่อสร้าง-ต่อเติม
 2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนหรือร่วมกับวิศวกรโยธาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการก่อสร้าง
 4. เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา
 5. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านก่อสร้าง ตลอดจนนำปัญหาทางวิศวกรรมที่เกิดขึ้นนำมาเป็นหัวข้อในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไป

อัตราค่าลงทะเบียน

Onsite

  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

แยกวิชา

รวม 8 วิชา

o สมาชิก วสท. / นักศึกษาปริญญาตรี

5,000 บาท

30,000 บาท

o ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

5,500 บาท

30,000 บาท

o บุคคลทั่วไป

6,000 บาท

30,000 บาท

อัตราค่าลงทะเบียน

Online ผ่านโปรแกรม ZOOM

  Online ผ่าน ZOOM

แยกวิชา

o สมาชิก วสท. / นักศึกษาปริญญาตรี

2,500 บาท

o ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

3,000 บาท

o บุคคลทั่วไป

3,000 บาท

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
24-25 มิถุนายน 2566

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน / เข้าระบบ ZOOM

09.00-16.00 น. บรรยายเนื้อหา

 • Steel as structural material
 • Structural Steel Building System and member Design
 • Design Codes and Philosophy (Load & Resistance Factor Design / Allowable Strength Design)
 • Tension Member
 • Simple Compression Member
 • Compression Member in a Frame
 • หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ เวลา 14.30-14.45 น.
 • พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

คณะวิทยากร

ศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ด้านการศึกษา

วท.บ. สาขาวิศวกรรมโยธา   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Master of Science  – University of Michigan

Ph.D. – University of Michigan

วันที่จัด

24/06/2023

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

นายช่าง (ปวช./ปวส.)
วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ
เจ้าของกิจการรับเหมาก่อสร้าง

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
รวม 8 วิชา บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
โทร. 0-2184-4600-9 ต่อ 526
Email : saranrat@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-EIT-Mini-Civil-6-NEW1.-12.pdf