รหัสอบรม:

หลักสูตรอบรม EIT Mini Civil รุ่นที่ 6

ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 6 สิงหาคม 2566 (เรียนรวม 8 วิชา)

เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.  และออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

(อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์)

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรียนแยกวิชา

วิชาที่ 4   การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)   

ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

         **********************

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/xeSjr6WChYD7vq9J6

 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันมีบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเกิดก่อตั้งขึ้นเป็นจำนวนมาก ความต้องการในตัววิศวกรสาขาโยธาจึงเพิ่มมากขึ้น ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้างนั้น อาจไม่ได้สำเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธามาก่อน แต่ต้องทำงานร่วมกับผู้รับเหมา ซึ่งบุคลากรเหล่านี้มีความตั้งใจและบางท่านอาจจะมีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมโยธาเป็นอย่างมากแต่ขาดความรู้พื้นฐานทางด้านทฤษฎี อย่างเพียงพอ ทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

วสท. เล็งเห็นความสำคัญเหล่านี้ จึงได้เปิด อบรมหลักสูตร EIT MINI CIVIL ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความเข้าใจสามารถปฏิบัติ ควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจงานด้านวิศวกรรมโยธาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดความรู้ในการสอบภาคีพิเศษได้อีกด้วย ตลอดจนการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ด้านงานก่อสร้าง-ต่อเติม
 2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนหรือร่วมกับวิศวกรโยธาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการก่อสร้าง
 4. เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา
 5. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านก่อสร้าง ตลอดจนนำปัญหาทางวิศวกรรมที่เกิดขึ้นนำมาเป็นหัวข้อในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไป

อัตราค่าลงทะเบียน

Onsite

  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

แยกวิชา

รวม 8 วิชา

o สมาชิก วสท. / นักศึกษาปริญญาตรี

5,000 บาท

30,000 บาท

o ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

5,500 บาท

30,000 บาท

o บุคคลทั่วไป

6,000 บาท

30,000 บาท

อัตราค่าลงทะเบียน

Online ผ่านโปรแกรม ZOOM

  Online ผ่าน ZOOM

แยกวิชา

o สมาชิก วสท. / นักศึกษาปริญญาตรี

2,500 บาท

o ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

3,000 บาท

o บุคคลทั่วไป

3,000 บาท

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
17 มิถุนายน 2566

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
ทบทวนการออกแบบคานและพื้น

การออกแบบคาน

 • หน้าตัดเสริมเหล็กอย่างเดียว
 • หน้าตัดเสริมเหล็กรับแรงดึงและอัด
 • คานช่วงเดียว คานต่อเนื่อง

การออกแบบพื้นและบันได

 • พื้นทางเดียว พื้นสองทาง
 • บันได

13.00-16.00 น. ปฏิบัติการ

ทดลองการออกแบบ ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ให้สามารถออกแบบได้จริง

หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่าง วลา 10.30-10.45 น. และ เวลา 14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00-13.00 น.

เนื้อหาการบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

18 มิถุนายน 2566

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.
ทบทวนการออกแบบเสา
การออกแบบเสา
– เสารับแรงตามแนวแกนอย่างเดียว
– เสารับแรงตามแนวแกนและโมเมนต์ดัด

ทบทวนการออกแบบฐานราก

การออกแบบฐานราก

 • ฐานรากแบบว่างบนดิน
 • ฐานรากแบบวางบนเสาเข็ม

หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่าง วลา 10.30-10.45 น. และ เวลา 14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00-13.00 น.

เนื้อหาการบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คณะวิทยากร

รศ.ดร.สายันต์  ศิริมนตรี

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ

 • การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
 • การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
 • งานวิจัยและงานวิศวกรรมโยธาที่เชี่ยวชาญ
 • การซ่อมและเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และ คอนกรีตอัดแรง
 •   การตรวจสอบและประเมินความแข็งแรงของ โครงสร้างอาคาร และ สะพาน
 • การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

วันที่จัด

17/06/2023

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

นายช่าง (ปวช./ปวส.)
วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ
เจ้าของกิจการรับเหมาก่อสร้าง

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
รวม 8 วิชา บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
โทร. 0-2184-4600-9 ต่อ 526
Email : saranrat@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-EIT-Mini-Civil-6-NEW1.-12.pdf