รหัสอบรม:

หลักสูตรอบรม EIT Mini Civil รุ่นที่ 6

ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2566 (เรียนรวม 8 วิชา)

เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

(อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์)

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรียนแยกวิชา

วิชาที่ 2   ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)    

ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

         **********************

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/xeSjr6WChYD7vq9J6

 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันมีบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเกิดก่อตั้งขึ้นเป็นจำนวนมาก ความต้องการในตัววิศวกรสาขาโยธาจึงเพิ่มมากขึ้น ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้างนั้น อาจไม่ได้สำเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธามาก่อน แต่ต้องทำงานร่วมกับผู้รับเหมา ซึ่งบุคลากรเหล่านี้มีความตั้งใจและบางท่านอาจจะมีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมโยธาเป็นอย่างมากแต่ขาดความรู้พื้นฐานทางด้านทฤษฎี อย่างเพียงพอ ทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

วสท. เล็งเห็นความสำคัญเหล่านี้ จึงได้เปิด อบรมหลักสูตร EIT MINI CIVIL ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความเข้าใจสามารถปฏิบัติ ควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจงานด้านวิศวกรรมโยธาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดความรู้ในการสอบภาคีพิเศษได้อีกด้วย ตลอดจนการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ด้านงานก่อสร้าง-ต่อเติม
  2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนหรือร่วมกับวิศวกรโยธาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการก่อสร้าง
  4. เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา
  5. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านก่อสร้าง ตลอดจนนำปัญหาทางวิศวกรรมที่เกิดขึ้นนำมาเป็นหัวข้อในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไป
  อัตราค่าลงทะเบียน
แยกวิชา รวม 8 วิชา
o สมาชิก วสท. / นักศึกษาปริญญาตรี 5,000 บาท 30,000 บาท
o ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5,500 บาท 30,000 บาท
o บุคคลทั่วไป 6,000 บาท 30,000 บาท

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
15-16 กรกฎาคม 2566

เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

วิชาที่ 2   ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)                     

วิทยากรโดย   ดร.ธเนศ  วีระศิริ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

15/07/2023

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

นายช่าง (ปวช./ปวส.)
วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ
เจ้าของกิจการรับเหมาก่อสร้าง

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
รวม 8 วิชา บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
โทร. 0-2184-4600-9 ต่อ 526
Email : saranrat@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-EIT-Mini-Civil-6-NEW1.-1.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร