รหัสอบรม:

**ขอเลื่อนอบรม**

หลักสูตรการอบรมเรื่อง
วิศวกรรมบริหารอาคาร เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน  รุ่นที่ 9
ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันมีอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่สร้างขึ้นเป็นจำนวนมากหากอาคารไม่ได้รับการบริหารจัดการอย่างถูกต้องก็จะทำให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานอาคารจำนวนมาก ดังนั้น จึงต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานและทรัพย์สิน
นอกจากนี้อาคารขนาดใหญ่ยังมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานงานสูงมาก การออกแบบอาคารสมัยใหม่มักจะติดตั้งเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพื่อการประหยัดพลังงาน อาคารจึงควรได้รับการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานให้ใช้เทคโนโลยีที่ติดตั้งมากับอาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารอาคารให้ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน คือ วิศวกรบริหารอาคาร ซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลงานวิศวกรรมต่าง ๆ ในอาคาร
งานวิศวกรรมบริหารอาคารเป็นงานวิศวกรรมที่รับผิดชอบถึงความปลอดภัย สุขอนามัย ความสะดวกสบาย ของผู้ใช้งานอาคาร ตลอดจนความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร วิศวกรบริหารอาคารจึงจำเป็นต้องมีความรู้รอบด้าน ทั้งด้านการบริหารจัดการ และด้านงานระบบวิศวกรรมต่าง ๆ ในอาคาร
หลักสูตรอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิศวกรบริหารอาคารที่ปฏิบัติงานมีความรู้พื้นฐานรอบด้าน สามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป

เนื้อหาในการอบรม
 ความรู้เบื้องต้นในการบริหารอสังหาริมทรัพย์และการบริหารความเสี่ยง
 การบริหารจัดการพลังงาน
 การบริหารการบำรุงรักษา
 การบริหารความปลอดภัย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
1. วิศวกรบริหารอาคารอาวุโส เพื่อทบทวนความรู้ และรับทราบกฎหมายหลักเกณฑ์ใหม่ๆ
2. วิศวกรบริหารอาคารที่เพิ่งเริ่มทำงานหรือเพิ่งเริ่มรับหน้าที่ เพื่อปรับพื้นฐานและเรียนสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการปฏิบัติงาน
3. ช่างเทคนิคอาวุโส เพื่อเตรียมพร้อมความก้าวหน้าในการวิชาชีพวิศวกรรมบริหารอาคาร
4. ผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ที่สนใจ เพื่อทำความเข้าใจลักษณะงานวิศวกรรมบริหารอาคารและประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรมบริหารอาคารได้อย่างราบรื่น

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564

08.30 ลงทะเบียน
08:40-09:00 ทดสอบความรู้
09:00-10:30 ความรู้เบื้องต้นการบริหารอสังหาริมทรัพย์
• 8 ขั้นตอนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
• หน้าที่ของงานบริหารอสังหาริมทรัพย์
• ความรู้เบื้องต้นบัญชีรายรับรายจ่าย ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์
• การจัดทำงบประมาณ Capital Expense (CapEx) และ Operating Expense(OpEx)
10:30-10:45 พักรับประทานอาหารว่าง
10:45-12:00 การบริหารความเสี่ยงในงานบริหารอาคาร
• การตรวจวัดความเสี่ยง Likelihood VS. Consequence
• แผนจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan)
• เครื่องมือในการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Tools)
12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:30 การประหยัดพลังงานและการลดค่าใช้จ่าย
• มาตรฐานการจัดการพลังงาน
• รายงานการใช้พลังงาน
• การปฏิบัติตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคาร
• อาคารเขียว
เทคโนโลยีและการประหยัดพลังงาน
• การเดินระบบผลิตน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศให้ประหยัดพลังงานมากที่สุด
• การควบคุมอัตโนมัติระบบจ่ายน้ำเย็น
• การปรับตั้งระบบ VAV เพื่อการประหยัดพลังงาน
• ศักยภาพในการประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องสูบน้ำและพัดลม
• การประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
14:30-14:45 พักรับประทานอาหารว่าง
14:45-16:30 การบริหารการบำรุงรักษา
• การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน V.S. การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข
• การบำรุงรักษาที่ได้ประโยชน์สูงสุด (Optimum Maintenance)
• การทดสอบและการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2564

09:00-10:30 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (ต่อ)
• การจัดทำโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
o ข้อมูลอุปกรณ์
o Outsource V.S. In-House Staffing
o โปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารการบำรุงรักษา (Computerized Maintenance Management System, CMMS)
• การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคน (Labor Needs Analysis)
• การตรวจติดตามการบำรุงรักษา (Preventive Maintenance Monitoring)
10:30-10:45 พักรับประทานอาหารว่าง
10:45-12:00 การบริหารความปลอดภัย
• ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
o งานระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบแจ้งเตือน ระบบดับเพลิง ระบบควบคุมควัน
o เส้นทางอพยพ (Means of Egress)
o การเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุและการป้องกันเหตุ
o การบริหารจัดการระหว่างเกิดเหตุและการประสานงานกับพนักงานดับเพลิง
o การฟื้นฟูอาคารหลังเกิดเหตุ
12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:30 การบริหารความปลอดภัย (ต่อ)
• ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
o กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
o เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
o ความไม่ปลอดภัยที่พบบ่อยและแนวทางป้องกัน
o อาชีวอนามัยและคุณภาพอากาศในอาคาร
14:30-14:45 พักรับประทานอาหารว่าง
14:45-16:00 การบริหารความปลอดภัย (ต่อ)
• ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม (ต่อ)
• การรักษาความปลอดภัย (Security)
o นโยบายการรักษาความปลอดภัย
o การรักษาความปลอดภัยโดยใช้คนและใช้เทคโนโลยีเช่น CCTV และ Access Control

คณะวิทยากร

นายจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์

ปัจจุบันทำงานที่ Jones Lang LaSalle ในตำแหน่ง Director รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพย์สิน (Property and Asset Management) จบการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และอดีตประธาน คณะกรรมการวิชาการสาขาเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2551-2553 และ 2554-2556 , อดีตนายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560-2561, Member ASHRAE, Board of Governor ASHRAE Thailand Chapter, รองประธานสถาบันอาคารเขียวไทย, และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วุฒิวิศวกรเครื่องกล วก.813

วันที่จัด

20/05/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สนใจเข้ารับการอบรมติดต่อ คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel : (02) 184-4600 ถึง 9 ต่อ 538 FAX : (02) 184-4597-8
E-mail : [email protected] Website : www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

05-20-21-วิศวกรรมบริหารอาคาร-รุ่น9.pdf